Lappträsk 3.3.2014

Till regionorganisationerna

Till personmedlemmarna

För kännedom: Styrelsemedlemmarna och suppleanterna

Förbundets årsmöte 2014

Tid:
Fredag 21.3.2014 kl. 15.30-17.00

Plats Break:
Sokos Hotel Caribia, Kongressgränd 1, ÅBO

Ärenden

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
 5. Konstaterande av närvarande mötesdelegater och antal röster
 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013, bokslut och revisorernas utlåtande, fastställande av bokslutet
 7. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga
 8. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2014
 9. Behandling av styrelsens förslag till budget för år 2014
 10. Val av ordförande för förbundets styrelse samt av styrelsens ordinarie medlemmar samt för dessa personliga suppleanter för det följande året
 11. Val av revisorer och suppleant för att revidera 2014 års räkenskaper
 12. Fastställande av anslutningsavgifter och årliga medlemsavgifter för år 2015
 13. Beslut om erläggande av arvoden åt styrelsemedlemmarna
 14. Beslut om erläggande av arvoden åt revisorerna
 15. Behandling av möjliga ärenden väckta av styrelsen
 16. Behandling av ärenden, vilka av regionorganisationerna och personmedlemmarna minst 14 dagar före mötet inlämnats till styrelsen för behandling på mötet
 17. Mötets avslutande

Styrelsen

Anmälan till årsmötet bör göras senast 18.3 till förbundets byrå. Kaffeservering kl. 15.15. I mötet kan delta regionorganisationernas representanter samt förbundets person- och samfundsmedlemmar.