Kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmään ehdotettavista muutoksista keskeisimmät ovat trooli- sekä lohenkalastuksen siirrettävien käyttöoikeuksien muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi sekä se, että järjestelmää ei enää sovellettaisi vuoden 2026 jälkeen silakan rysäkalastukseen. Ehdotettuja muutoksia koskeva luonnos hallituksen esityksestä lain muuttamiseksi on lausunnolla 12.8.2022 saakka.

Kaupallisen kalastuksen siirrettävät käyttöoikeudet ja niiden perusteella myönnettävät toimijakohtaiset kalastuskiintiöt ovat nyt olleet voimassa 5 vuotta. Järjestelmää valmisteltaessa pidettiin erittäin tärkeänä, että sen toimivuutta ja jatkamista arvioidaan huolellisesti riittävän kokemuksen perusteella. Luonnonvarakeskus on tehnyt järjestelmästä perusteellisen arvioinnin, jonka havainnot ovat olleet perustana nyt ehdotettuja muutoksia valmisteltaessa. 

Silakan ja kilohailin troolikalastuksen sekä lohenkalastuksen osalta järjestelmä on toiminut hyvin. Sen ansiosta toimijat ovat voineet suunnitella kalastusta paremmin markkinoiden mukaisesti ja kalastusta on voitu säädellä aiempaa täsmällisemmin. Tavoitteena on tehdä järjestelmästä näiltä osin mahdollisimman vakaa ja pysyvä, mistä johtuen järjestelmän ehdotetaan olevan vastaisuudessa voimassa toistaiseksi ja että valtio voisi lopettaa järjestelmän lyhimmillään 10 vuoden irtisanomisajalla.

Silakan rysäkalastuksessa järjestelmällä ei ole saavutettu vastaavia hyötyjä, vaan järjestelmä on tuonut tarpeetonta jäykkyyttä muun muassa rannikkokalastuksen aloittamiseen liittyen. Lisäksi järjestelmä on ollut hallinnollisesti raskas suhteessa kalastuksen laajuuteen, sillä sen piirissä on suuri joukko rannikkokalastajia, joilla on pienet siirrettävät käyttöoikeudet ja toimijakohtaiset kalastuskiintiöt. Näistä syistä johtuen ehdotetaan, että järjestelmää ei enää sovellettaisi silakan rysäkalastukseen vuoden 2026 jälkeen. Alkuperäiset päätökset silakan rysäkalastuksen siirrettävistä käyttöoikeuksista ulottuvat vuoden 2026 loppuun.

Lisäksi kalastuskiintiöjärjestelmään ehdotetaan muun muassa seuraavia täydennyksiä:

  • Kaupallisten kalastajien velvoitetta hyödyntää toimijakohtaisia kalastuskiintiöitään tiukennettaisiin tietyiltä osin
  • Valtio voisi varata osan Suomen silakan ja kilohailin kalastuskiintiöistä käytettäväksi jäsenvaltioiden välisiin kiintiövaihtoihin, jos niitä tarvitaan rannikkokalastuksemme turvaamiseksi. 
  • Kriisitilanteissa voitaisiin antaa asetuksia, joilla varmistetaan, ettei kalastuskiintiöjärjestelmästä aiheudu estettä Suomen kalastuskiintiöiden hyödyntämiselle ja sitä kautta huoltovarmuudelle ja kotimaisen kalan tarjonnalle. 
  • Varmistettaisiin, että kalastusta säädeltäessä voidaan antaa täydentäviä ja tarkempia asetuksia EU:n säilyttämistoimenpiteisiin ja monivuotisiin suunnitelmiin liittyen.

Ehdotettuihin muutoksiin voi tutustua tarkemmin hallituksen esityksen luonnoksesta. Luonnos ja lausuntopyyntö löytyvät maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilta.

Lausuntoja voi antaa 12.8.2022 saakka.

Lähde: MMM tiedote 30.6.2022