Enligt förhandsberäkningar uppgick den totala fångsten för det kommersiella havsfisket till 112 miljoner kilo år 2020. Detta var 23 miljoner kilo mindre än året innan. Fångsten bestod i huvudsak av strömming och vassbuk. Vid kusten fiskade merparten av yrkesfiskarna med ryssjor och nät. Även deras fångst minskade gällande många arter och blev mindre än genomsnittsfångsten på 2000-talet.

Enligt Naturresursinstitutets förhandsberäkning uppgick strömmingsfångsten i fjol till 92 miljoner kilo, vilket var 20 miljoner kilo mindre än år 2019. Även mängden vassbuk, som fås som bifångst vid strömmingsfisket, var fyra miljoner kilo mindre än året innan och stannade på 12 miljoner kilo. En femtedel av strömmingsfångsten och drygt hälften av vassbuksfångsten landades utanför Finland, främst i Estland och Sverige.

Fångsten regleras genom fiskekvoter

Det kommersiella havsfiskets fångst bestod till 93 procent av främst trålfiskad strömming och vassbuk. Strömmings- och vassbuksfisket var mycket koncentrerat, och över hälften av fångsten drogs upp av nio trålare i storleksklassen 40 meter. Sammanlagt drogs strömming och vassbuk upp av 46 trålare samt 259 andra fartyg vars fångstredskap var ryssja eller nät. Merparten av strömmingen fiskades i Bottenhavet, vassbuken i Skärgårdshavet.

– Fångstmängderna för strömming, vassbuk, torsk och lax regleras internationellt genom fångstkvoter som fastställs årligen. Syftet med kvoterna är att säkerställa att fiskbestånden nyttjas på ett hållbart sätt. Under 2000-talet har Finlands strömmingskvot varierat mellan 62 och 175 miljoner kilo. I fjol fylldes nästan hela strömmingskvoten på 98 miljoner kilo, konstaterar överaktuarie Pirkko Söderkultalahti på Naturresursinstitutet.

Även vassbukskvoten fylldes helt, medan laxfångsten stannade 15 procent under kvoten. Torskbestånden i Östersjön är mycket svaga, och därför har torskkvoterna reducerats kraftigt de senaste åren. Ännu för tio år sedan uppgick de finländska torskfångsterna till över en miljon kilo, jämfört med 23 ton i fjol, vilket var mindre än hälften av kvoten.

Ettusen aktiva fiskare

Merparten av de kommersiella fiskarna fiskade med nät eller ryssjor i kustområdet. Under 2000-talet har kustfiskets fångster varit små. Fångsten av nors, braxen och mört ökade från föregående år och var större än genomsnittet för 2000-talet, men fångstmängderna var små för de ekonomiskt viktigare fiskarterna, som sik, abborre, gös och lax. De mindre fångstmängderna beror bland annat på att det fiskas mindre. Under de senaste tio åren har antalet aktiva fiskare minskat från över 2 100 till mindre än hälften.  

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna baserar sig på Naturresursinstitutets förhandsberäkning av det kommersiella havsfiskets fångst. De preliminära uppgifterna om fångsten av strömming, vassbuk och torsk är mycket tillförlitliga. Däremot kan fångstmängderna för de övriga arterna preciseras något i den slutliga statistiken som blir klar i maj. Alla kommersiella fiskare är skyldiga att rapportera sin fångst. Detta ska beroende på fartygets storlek göras antingen direkt från havet, inom 48 timmar från det att fångsten landats eller före den 20 dagen i den påföljande månaden. Fartyg på över 15 meter är utrustade med satellitpositionering som anger var fartygen rör sig. NTM-centralen i Egentliga Finland och Ålands landskapsregering följer upp hur fångstkvoterna nyttjas. Naturresursinstitutet får tillgång till fiskeuppgifterna för statistikrapportering och för forskning.

Källa: Naturresursinstitutet 28.1.2021