Miljöministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition med förslag om att det ska inrättas ett nätverk för separat insamling av fiskeredskap som innehåller plast och att producenterna ska vara skyldiga att ge kommunerna ersättning för avfallshanteringen och städningen av vissa plastprodukter.   

Genom regeringspropositionen ändras avfallslagen, i synnerhet bestämmelserna om producentansvar, och miljöskyddslagen för sjöfarten. Utlåtanden kan lämnas fram till den 17 februari 2022.

 Man har redan tidigare förbjudit och bestämt om märkningskraven av vissa plastprodukter. Målet med direktivet är att minska mängden plastavfall i naturen, i synnerhet på havsstränderna, att främja cirkulär ekonomi och att förenhetliga produktregleringen på EU:s inre marknad.

Ett nätverk för separat insamling av fiskeredskap som innehåller plast

Enligt utkastet till proposition ska tillverkarna av fiskeredskap som innehåller plast ordna avfallshantering av de produkter som de släppt ut på marknaden och stå för kostnaderna för den. Producenterna av förpackningar, fordon, däck, ackumulatorer och batterier samt elektriska och elektroniska produkter omfattas redan av motsvarande skyldigheter.

Enligt förslaget ska tillverkarna av fiskeredskap ordna ett riksomfattande nätverk för separat insamling av avfall som uppstår från deras produkter. Kraven på nätverket för separat insamling är olika för redskapen för yrkes- och fritidsfiske. Det krävs fasta insamlingsplatser för yrkesfiskeredskap, men för fritidsfiskeredskap behövs inga fasta insamlingsplatser. Producenterna kan planera och ordna insamlingen i friare form så att det i vissa situationer är möjligt att ordna insamlingen till exempel i form av en kampanj.

Nätverket ska betjäna behoven inom havs- och insjöfiske. Ansvaret att ordna separat insamling av fiskeredskapsavfall skulle gälla förutom producenterna, även huvudmännen för fiskehamnar med en fångstmängd på minst 5 000 kg per år. 

Utlåtande.fi: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Källa: Miljöministeriet