Meriteollisuuspuiston ja sataman naapuriksi asettunut poikkeuksellisen suuri merimetso- ja harmaahaikarayhdyskunta on yhä ilmeisempi este pengertien rakentamiselle Rauman sataman laajennusalueelle Iso-Järviluotoon.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely) on antanut Rauman kaupungille ja satamayhtiölle kannanoton, jossa tulkitaan luonnonsuojelulain ja EU:n lintudirektiivin rauhoitussäädöksiä tiukalla linjalla. Ely-keskuksen mukaan poikkeuslupaa tien rakentamiseen Vähä-Järviluodon kautta ja keskelle rauhoitettujen lintujen pesimäkoloniaa ole mahdollista myöntää.

Näin siitä huolimatta, että Rauman kaupungilla ja Rauman Satama Oy:llä on Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja korkeimman hallinto-oikeuden vahvistama lainvoimainen vesioikeudellinen rakentamislupa pengertielle.

Ely-keskus pyytää rakennusluvan haltijoilta eli Rauman kaupungilta ja satamayhtiöltä selvitystä siitä, miten pengertien toteuttamisessa aiotaan edetä niin, että luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin säännökset otetaan huomioon. Selvitystä ja mahdollisia vaihtoehtoisia suunnitelmia pengertien rakentamisesta ely-keskus vaatii hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.

Vähä-Järviluodon haikaroiden ja merimetsojen pesimäyhdyskunnat ovat suurimpia Suomessa. Iso-Järviluodossa on aiempina vuosina pesinyt merikotka. Linnut ja niiden pesäpaikat ovat lain ja direktiivin suojaamia.

Ely-keskuksen kannanotto ei ehkä lupaa menestystä myöskään yli 1 500 allekirjoittajan kuntalaisaloitteelle runsaslukuiseksi lisääntyneen merimetsokannan harventamiselle . Sen perusteena ovat tosin haitat kalakannalle ja saaristoluonnolle. Aloitteentekijänä on raumalainen ammattikalastaja Jarno Aaltonen.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen luonnonsuojeluyksikön päällikön sijaisen, ylitarkastaja Leena Lehtomaan ja ylitarkastaja Tapio Aallon allekirjoittamassa kannanotossa vedotaan muuttuneeseen lintujen pesintään saarilla ja muistutetaan rauhoitettujen lintujen pesien tahallisen vahingoittamisen tai siirtämisen olevan kiellettyä.

Pengertien vesioikeudellisessa luvassa töiden ajankohtaa on rajoitettu niin, ettei töitä saa tehdä harmaahaikaran pesimäaikana touko-heinäkuussa. Kannanotossa todetaan, ettei lain ja säädösten sanamuodossa ole kirjausta, että kielto koskee vain pesimäkautta.

Myös pesimäpuut ja pysyväksi katsottavat pesät ovat rauhoitettuja lain nojalla ympärivuotisesti. Osa lajeista käyttää samaa pesää tai pesäpaikkaa toistuvasti, mikä on otettava huomioon pesäpaikan suojeluvelvoitteessa. Haikarat ja merimetsot ovat pesäpaikkauskollisia lajeja, jotka palaavat käyttämään pesärakennelmia toistuvasti.

Pesien hävittäminen edellyttäisi pesimäkauden ulkopuolellakin aina poikkeusluvan.

– Lintudirektiivin poikkeamisedellytykset eivät tunnista sataman laajennushankkeeseen liittyvää pengertien rakentamista suoraan sellaiseksi tilanteeksi, jolle poikkeaminen rauhoitusmääräyksistä voitaisiin myöntää, todetaan ely-keskuksen kannanotossa.

Satamayhtiö: Laajennus erittäin vaikeaa ilman tieyhteyttä

Rauman Satama Oy:n toimitusjohtaja Hannu Asumalahti toteaa lintujen ja niiden pesien suojeluvaatimuksen nostavan merkittävästi vaikeuskerrointa sataman laajentamisessa Iso-Järviluotoon. Tie on välttämätön, sillä esimerkiksi lauttayhteyden varaan ei satamalaajennusta voida perustaa.

– Erittäin huolestuttavaa on myös se, että vesioikeudellinen lupa pengertien rakentamislupa umpeutuu kesällä 2021. Rakentamisaika on arviolta noin vuoden mittainen, joten aika voi käydä niukaksi, Asumalahti sanoo.

Tämän vuoden pesimäkaudelle Vähä- ja Iso-Järviluotoon asettunut merimetsojen pesimäyhdyskunta on satamalle hankala, koska laki ei tunnista suurta investointia tai taloudellista toimintaa perusteeksi poikkeusluvalle puuttua lintujen pesintään. Se näyttää nyt menevän yli korkeimman hallinto-oikeuden luparatkaisunkin.

– Otamme toki tosissamme ely-keskuksen kannanoton ja neuvottelemme asiassa kaupungin keskus- ja ympäristöhallinnon kanssa kuinka asiassa voidaan menetellä, Asumalahti lisää.

Rauman kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen toteaa tilanteen erittäin visaiseksi, ja se koskee pengertien lisäksi kaupungille jätettyä kuntalaisaloitetta merimetsojen häätämisestä Järviluodoista ja kannan harventamisesta ylipäätään Rauman saaristosta.

Kuntalaisaloitteen käsittelyjärjestys on Hyvärisen mukaan vielä avoinna.

– Niin on ajateltu, että ensin katsotaan sataman pengertie ja sen ratkaisu, ja mitä satamassa sen varalle keksitään, Hyvärinen kommentoi.

Lähde: Satakunnan kansa 11.9.2019