Koronavirustilanteen vuoksi Suomessa vallitsevien poikkeusolojen vuoksi maa- ja metsätalousministeriö valmistelee muutoksia maa- ja porotalouden investointitukia sekä eräitä maaseudun kehittämisen (hanke- ja yritysrahoitus) tukia koskeviin menettelyihin. Lakimuutosten jälkeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat myöntää joustavammin lisäaikaa tuen kohteena oleviin toimenpiteisiin ja tukieriä voidaan maksaa nopeutetusti. Myös taimikon ja nuoren metsän hoitoon liittyvien töiden toteutukselle voitaisiin Suomen metsäkeskuksen päätöksellä myöntää jatkoaikaa. Kalatalousyritysten investointitukea voitaisiin poikkeuksellisesti maksaa ennakkoon. Tukimenettelyjä koskevat muutokset olisivat voimassa vuoden 2020 loppuun.

Yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitetun osakaskunnan kokouksen sekä poronhoitolaissa tarkoitettujen paliskunnan, paliskunnan hallituksen ja paliskuntain yhdistyksen kokousten pitämisestä etäkokouksena säädettäisiin väliaikaisella lailla.  Sääntömääräisiä kokouksia saataisiin myös tarvittaessa siirtää pidettäväksi myöhempänä ajankohtana. Kokousjärjestelyjä koskevat muutokset olisivat voimassa vuoden 2020 loppuun. 

Kiinteistötoimitusasioissa esitetään luovuttavaksi väliaikaisesti henkilökohtaisen läsnäolon tai asiamiehen läsnäolon velvoitteesta toimituskokouksissa. Toimituskokouksiin olisi mahdollista osallistua sähköisesti ja selkeissä yksinkertaisissa tapauksissa olisi mahdollista käyttää kirjallista menettelyä. Laki olisi voimassa vuoden 2020 loppuun.

Kalatalousalueiden ensimmäisen käyttö- ja hoitosuunnitelman esittämiselle säädettyä määräaikaa jatkettaisiin vuodella siten, että esityksessä ehdotettu kolmen vuoden määräaika käyttö- ja hoitosuunnitelman esittämiselle päättyisi vuoden 2021 loppuun mennessä. Ehdotettu laki olisi näin ollen voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.

Metsästyslaissa esitetään jatkettavaksi 1.1.2017 – 31.7.2018 suoritetusta ampumakokeesta annetun ampumakoetodistuksen voimassaoloa heinäkuun 2021 loppuun ilman ampumakokeen uutta suorittamista. Muutoksella pyritään ennakoimaan, etteivät koronatilanteen vuoksi pitämättä jäävät ampukokeet vaikeuta metsästäjien osallistumista hirvieläinkantojen säätelyyn syksyn metsästyskaudella. Laki olisi voimassa 31.7.2021 saakka.

Lakiluonnoksia valmistellaan nopealla aikataululla ja lait olisi tarkoitus saattaa mahdollisimman pian eduskunnan päätettäväksi. Sidosryhmiltä on pyydetty lausuntoa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä korostaa joustavuuden merkitystä tilanteessa.

– Koronaepidemia vaikuttaa monin eri tavoin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arkeen. Poikkeuksellisilla lakimuutoksilla halutaan antaa tilanteen vaatimaa joustavuutta kentälle, Leppä sanoo.

Hallituksen esitys valtioneuvoston hankeikkunassaTämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle

Lähde: MMM tiedote 9.4.2020