Suomen Ammattikalastajaliitto (SAKL) antoi 26.2. lausuntonsa asetusluonnoksesta eräiksi kalastusrajoituksiksi Saimaalla.

Saimaannorpan suojelussa on saavutettu hyviä tuloksia. Saimaannorppa ja kalastus –työryhmän raportissa (21.1.2021) todetaan että, nykyiset kalastusrajoitukset ovat auttaneet kohentamaan saimaannorppakantaa, joka on kasvanut 2000-luvulla noin 240 yksilöstä noin 420-430 yksilöön. Saimaannorpan suojelustrategian välitavoitteena oli, että norppakanta kasvaa 400 norppaan vuoteen 2025 mennessä. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2019 eli kuusi vuotta etuajassa.

Saimaan alue on hyvin tärkeä Suomen kaupalliselle kalastukselle. Saimaan alue tuottaa kolmanneksen Suomen sisävesien kaupallisen kalastuksen saaliin arvosta. Alueen kaupallisella kalastuksella on siten merkittävä rooli myös kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteiden saavuttamisessa. Kalastusrajoitukset vaikuttavat suoraan kaupallisen kalastukseen kykyyn tuottaa kotimaista kalaa kuluttajille. Kun kalastusrajoituksia asetetaan saimaannorpan suojelemiseksi, on otettava huomioon rajoitusten kielteiset vaikutukset kaupallisen kalastuksen harjoittamiseen. Rajoitusten aiheuttamat menetykset on korvattava kaupalliselle kalastukselle.

Yhteistyöllä on saavutettu luottamusta eri tahojen kanssa kalastuksen ja saimaannorpan suojelun yhteensovittamiseksi. Perusteettomat kalastusrajoitukset heikentävät luottamusta ja yhteistyötä kalastuselinkeinon, viranomaisten ja tutkimuksen sekä vesialueenomistajien kesken. Saimaannorppaa suojellaan parhaiten yhteistyössä paikallisten toimijoiden kesken.

Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksessa rajoitusaika säilyy ennallaan. Verkkokalastus olisi kokonaan kiellettyä Saimaan kalastusrajoitusalueella 15.4.–30.6. muuten, paitsi alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkoilla. Ammattikalastajaliitto kannattaa ministeriön asetusluonnosta.

Saimaannorppa ja kalastus -työryhmän raportin mukaan korvaukset kaupallisille kalastajille EU säännösten vuoksi suurin myönnettävissä oleva korvaus on vuosittain 10 000 euroa per kalastaja, mutta käytännössä korvauksia on rajoittanut määrärahan vähäisyys. Vuodesta 2012 alkaen myönnettävä korvaussumma on ollut yhteensä noin 78 000 euroa. Työryhmä esittää, että korvaussummaa on korotettava vähintään kaksinkertaiseksi (160000 €), vastaamaan haitan kärsijöiden määrää ja edes osaa saalismenetyksistä. Ammattikalastajaliitto kannattaa työryhmän esitystä ja katsoo, että korvaussummaa olisi korotettava nopealla aikataululla.

Ammattikalastajaliitto katsoo myös, että norppaturvallisten pyydysten kehittämistä tulisi jatkaa ja niiden hankintaa kaupallisessa kalastuksessa tulisi edistää merkittävällä tuella (EMKR tai kansallinen tuki).

Lähde: SAKL 26.2.2021