Finlands Yrkefiskarförbunds styrelse sammankommer fredag 8.3.2013 kl. 11.00-15.00 i Åbo.

Mötets ärendelista: 

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 1/2013
 4. Årsmötesärenden
  • bokslut 2012 och därtill ansluten verksamhetsberättelse
  • verksamhetsplan och budget 2013
  • medlemsavgifter 2014 och andra årsmötesärenden (möjlig diskussion om styrelsens sammansättning)
 1. Förbundets strategi 2013-2020
 2. FYFF-VFFI dag augusti 2013
 3. Organisationens tillstånd 2013
  • ekonomiska situationen
  • detaljerad verksamhetsplan våren 2013
  • projektsituationen, speciellt närfisk-projektet
 1. Aktuella frågor – lägesöversikt (vid behov granskning av förbundets position)
  • reformen av lagen om fiske, JSM:s preliminära förslag
  • fiskesituationen, möjliga regleringsåtgärder
  • fiskeriförsäkringen
  • GFP-reformen och havs- och fiskerifondsförslaget
  • sikarbetsgruppen
  • laxarbetsgruppen
  • marknadsutsikterna för lax och sik 2013
  • överförbara fiskerättigheter
  • övriga aktuella ärenden
 1. Övriga ärenden
 2. Mötets avslutande

Tilläggsuppgifter ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, eller förbundets byrå 0400-720 690, e-post sakl@sakl.fi