Sommaren 2020 var antalet uppvandrande laxar i Torne älv det tredje mesta sedan uppföljningen började och i Simo älv det näst mesta. Antalet kläckta laxyngel och laxungar som inlett sin vandring har minskat något jämfört med de bästa åren.

Vid ekolodsuppföljning i Torne älv observerades 69 149 laxar och i Simo älv 4 124 laxar. Flest uppvandrande laxar observerades genom ekolodning i mitten av årtiondet, i Torne älv 100 000 och i Simo älv 5 400 individer. Därefter minskade antalet laxar, särskilt 2017.

Bland de uppvandrande laxarna i somras fanns det rikligt av både smålaxar som tillbringat ett år i havet och stora laxar med flera havsår. Den sena och kraftiga vårfloden verkar ha bromsat upp laxarnas vandring upp i älvarna.

Vandringstoppen inföll dock vid normal tidpunkt, vid ekolodningsplatsen i Simo älv under midsommarveckan och vid ekolodningsplatsen i Torne älv mellan midsommar och början av juli. I Torne älv observerades, precis som de två föregående åren vandringslaxar på väg uppströms så sent som i slutet av augusti och början av september.

– Detta kan vara en indikation på vissa individers försämrade förmåga att vandra uppströms på sommaren vilket även en undersökning med lax som försetts med radiosändare har indikerat. Det låga och svala vattnet i älvarna i slutet av sommaren och den annalkande lektiden ger dessa laxar drivkraft att ännu försöka ta sig till lekområdena säger Atso Romakkaniemi, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

I Torne älv har cirka 40 procent av de undersökta laxarna under de två senaste somrarna haft yttre skador i huden och vissa individer har även haft blödningar i huden. I älven angrips fisken ofta av svamp i skadade hudpartier och det kan hända att fiskarna dör före leken.

Livsmedelsverket i Finland och Statens veterinärmedicinska anstalt i Sverige har med assistans från Naturresursinstitutet och fiskerimyndigheterna undersökt orsakerna till hälsoproblemen.

Färre laxyngel kläcktes än i fjol

På provfiskeområdena i Torne älv var medeltätheten av ensomriga yngel i år cirka 20 yngel per ar, eller 100 kvadratmeter. Ynglen var mycket jämnt fördelade i alla delar av älven. Under de fem senaste åren har tätheten av ensomriga yngel varierat i Torne älv mellan 18 och 28 yngel per ar. År 2015 var medeltätheten högst, cirka 40 ensomriga yngel per ar.

I Simo älv var tätheten av ensomriga yngel 24 yngel per ar. Tätheten minskade med nästan hälften jämfört med den rekordhöga tätheten året innan. Detta trots att antalet leklaxar som ligger till grund för antalet yngel var så gott som lika stort under båda åren.

I Simo älv har det även tidigare förekommit betydande årlig variation i yngeltätheten. En misstänkt orsak till fenomenet är vattenkvaliteten och flödesvariationerna i älven vilket genom markanvändningen i avrinningsområdet har blivit ännu mer ogynnsam för lax. Ur ett långsiktigt perspektiv har dock yngeltätheten ökat lika mycket i Simo älv som i Torne älv.

Lite färre smolt än under toppåren

I Torne älv lyckades forskningsfångsten av smolt inte på grund av den exceptionellt kraftiga och långvariga vårfloden. Med beaktande av sambandet mellan yngeltätheten och antalet smolt vandrade uppskattningsvis ungefär 1,5 miljoner laxsmolt från Torne älv ut i havet våren 2020. Som mest har cirka 2 miljoner laxsmolt vandrat från Torne älv ut till havet.

I Simo älv lyckades forskningsfångsten av smolt utan större problem. Resultaten visar att cirka 30 000 smolt vandrade ut i havet. Antalet är klart mindre än vad som skulle kunna förväntas med ledning av yngeltätheten.

Naturresursinstitutet följer status för laxbestånden i Torne och Simo älvar genom årliga uppföljningar. Med ekolodning följs antalet uppvandrande laxar och i Simo älv observeras i stort sett all lax. I Torne älv däremot är det en betydande del av laxarna som vandrar upp i älven från havet som inte observeras beroende på älvens bredd och att en del av laxarna fiskas upp eller stannar för att leka nedanför ekolodningsplatsen på en cirka hundra kilometer lång älvsträcka.

Utvecklingen av antalet lekvandrande laxar kan följas upp på Naturresursinstitutets webbplats www.luke.fi/nousulohet. I båda älvarna uppskattas antalet laxyngel genom elfiske och fångst med forskningsryssja av laxsmolt på vandring mot havet.

Källa: Naturresursinstitutet 4.12.2020