Lakivaliokunta tukee hallituksen esitystä avoimuusrekisterin perustamisesta. Lakivaliokunnan yksimielinen mietintö (LaVM 28/2022 vp – HE 98/2022 vp) asiasta valmistui 16.2.

Avoimuusrekisterilaki velvoittaa yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä ilmoittamaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistamastaan vaikuttamisesta eli lobbauksesta. Ilmoitetut tiedot julkaistaisiin kokonaisuudessaan avoimuusrekisteri.fi-palvelussa, jota ylläpitäisi ja valvoisi Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Lakivaliokunta kannattaa hallituksen esityksen tavoitetta lisätä vaikuttamistoiminnasta saatavaa tietoa. Avoimuusrekisteri lisää valmisteluun ja päätöksentekoon kohdistuvan vaikuttamisen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä vahvistaen näin demokratiaa ja kansalaisten luottamusta poliittiseen järjestelmään.

Valiokunnan mukaan hallituksen esittämää avoimuusrekisterin soveltamisalaa eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta puoltaa se, että kyse on uudesta sääntelystä ja suurin osa vaikuttamistoimintaa kohdistuu eduskuntaan ja ministeriöihin. Vaikuttamistoimintaa kohdistuu kuitenkin myös hallinnon muille tasoille, minkä vuoksi valiokunta pitää perusteltuna, että jatkossa arvioidaan avoimuusrekisterin soveltamisalan laajentamista saatujen kokemusten perusteella. Valiokunta ehdottaa asiasta lausuman hyväksymistä.

Lakivaliokunta korostaa mietinnössään uuden lain toimeenpanon, seurannan ja jälkikäteisarvioinnin merkitystä. Lain toimeenpanossa on huolehdittava ilmoittautumisvelvollisuuden piiriin kuuluvien tahojen riittävästä ja oikea-aikaisesta ohjeistamisesta ja neuvonnasta.

Lakivaliokunta pitää tärkeänä, että avoimuusrekisterilain toimivuutta ja vaikutuksia seurataan laaja-alaisesti ja avoimuusrekisteriä kehitetään saatujen kokemusten perusteella. Valiokunta pitää tärkeänä, ettei avoimuusrekisterilaki vähennä kansalaisyhteiskunnan tai yritysten yhteiskunnallista aktiivisuutta eikä nosta kynnystä olla yhteydessä poliittisiin päättäjiin. Valiokunta ehdottaa myös tätä koskevan lausuman hyväksymistä.

Avoimuusrekisterin perustaminen on yksi hallitusohjelman toimenpiteistä demokratian ja oikeusvaltion kehittämiseksi. Hallituksen esitys on valmisteltu parlamentaarisessa ohjauksessa.

Lakivaliokunnan mietintö eduskunnan verkkopalvelussa

Lähde: Eduskunnan lakivaliokunta 16.2.2023