Kräftsäsongen förväntas bli genomsnittlig eller till och med god

Kräftsäsongen inleds söndagen 21.7 kl. 12. I Södra Finland uppskattas kräftfångsten bli minst måttlig genast från början av säsongen. I Mellersta Finland kan början av säsongen vara sämre och i norr fås de största fångsterna antagligen först efter månadsskiftet juli–augusti, uppskattar kräftexperterna vid Naturresursinstitutet, Östra Finlands universitet, Centralförbundet för Fiskerihushållning och NTM-centralen i Norra Savolax.

På 2010-talet har tillväxtperioderna nästan utan undantag varit långa och varma, vilket har gynnat kräftornas tillväxt och förökning. Från och med mitten av årtiondet har signalkräftbeståndet år för år blivit allt rikligare. Signalkräftan är den tredje viktigaste arten för det kommersiella fisket i insjöar och ett populärt fångstmål för rekreationsfisket. Även flodkräftan har gynnats av de långa tillväxtperioderna, men under 2000-talet har artens förekomst minskat snabbt på grund av den massdöd som kräftpesten har förorsakat. I den senaste hotbedömningen av arterna i Finland som publicerades på våren klassificerades flodkräftan som mycket utrotningshotad. Den har så gott som försvunnit helt från sitt naturliga utbredningsområde i Södra Finland.

Det är förbjudet att plantera signalkräftor

Signalkräftan är en skadlig främmande art. Signalkräftor får inte planteras ens i sådana vattendrag där de redan förekommer. Med förbudet strävar man efter att förebygga att den främmande arten sprids. Samtidigt förhindrar man kräftpestens spridning med signalkräftan, eftersom signalkräftor nästan utan undantag bär på kräftpest.

Alla som färdas på vatten har ansvar för att bekämpa kräftpesten

Kräftpesten är en mycket skadlig främmande art. För varje år som går betonas hela folkets ansvar för den allt sällsyntare flodkräftan allt mer: var och en som färdas från ett vattendrag till ett annat måste desinficera sina fiske- och kräftredskap. Det rekommenderas att man har olika fångstredskap för olika vattendrag. Innan båtar överförs till ett annat vattendrag borde de torka i solskenet. Slagvatten ska tömmas omsorgsfullt och vid behov desinficeras. Dessutom ska man komma ihåg att kräftor får bevaras i sumpar endast i den del av vattendraget där de har fångats. Även för signalkräftbestånden är kräftpesten skadlig eller till och med förödande.

Den nya nationella kräftstrategin definierar riktlinjerna för kräftnäringen

På våren publicerades en ny nationell kräftstrategi, vars rekommenderade åtgärder styrs kraftigt av de senaste årens nya lagstiftning och flodkräftans oroande minskning. Målet är att användningen och skötseln av kräftbestånden ska vara planmässiga och att bägge kräftarter ska användas på ett hållbart sätt. Den strategiska publikationen samlar den centrala informationen om kräftor och kräftnäringen och är därför en bra informationskälla för dem som är intresserade av kräftor. Den finns tillgänglig på Jord- och skogbruksministeriets webbplats.

Förutom kräftpesten kan även andra parasiter ha följt med signalkräftorna från Amerika

Enligt en färsk undersökning från Östra Finlands universitet kan även andra algsvampar förutom kräftpestparasiten ha följt med signalkräftan från den nordamerikanska Tahoe-sjön. I undersökningen hittades två andra tills vidare okända algsvampar hos de amerikanska signalkräftorna, som är nära besläktade med kräftpestparasiten. Den ena av de algsvampar som identifierades påminner om den släkting till kräftpesten som väckte uppmärksamhet denna sommar då den hittades i Mäntyjärvi, i Kaavi.

Anmäl observationer om kräftor på webben

Kraftiga minskningar i beståndet av flod- eller signalkräftor samt nya kräftobservationer kan anmälas på webben på www.kalahavainnot.fi. Med hjälp av informationen utreds orsakerna till kräftbeståndens minskning och variationer, bedöms hotet mot flodkräftan, samt planeras en hållbar kräftnäring. Information om förekomsten av flodkräftor förblir i forskarnas, fiskerimyndigheternas och -rådgivningens användning.

Källa: Naturresursinstitutet 16.7.2019