EU-kommissionen lade 21.2 fram ett åtgärdspaket för att förbättra fiskets och vattenbrukets hållbarhet och motståndskraft i EU. Det består av fyra delar: ett meddelande om energiomställningen inom EU:s fiske och vattenbruk, en handlingsplan för att skydda och återställa marina ekosystem för hållbart och motståndskraftigt fiske, ett meddelande om den gemensamma fiskeripolitiken i dag och i morgon och en rapport om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Huvudmålen med åtgärderna är att främja användningen av renare energikällor och minska beroendet av fossila bränslen och branschens inverkan på de marina ekosystemen. De föreslagna åtgärderna kommer att vidtas gradvis för att hjälpa branschen att anpassa sig. Genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken ska också stödjas med hjälp av en ”fiskeri- och havspakt” i samordning med EU-länderna och berörda parter inom fisket, bland annat fiskare, producentorganisationer, regionala rådgivande nämnder, civilsamhället och forskare. Förslagen handlar också i grund och botten om att göra branschen till en attraktiv arbetsplats för yngre generationer.

Nettonollutsläpp från fiske och vattenbruk senast 2050

Branschens nuvarande beroende av fossila bränslen är inte bara ohållbart ur miljösynpunkt, utan gör den också sårbar för energiprisökningar. När bränslepriserna steg under 2021 och 2022 stannade många fartyg kvar i hamn och branschen behövde ekonomiskt stöd eftersom en stor del av EU:s fiskeflotta inte kunde täcka driftskostnaderna. Vattenbruket drabbades på liknande sätt av högre priser på både bränsle och foder. Branschen fick ekonomiskt stöd från EU.

Kommissionen föreslår i dag att vi ska minska beroendet av fossila bränslen och sträva efter ett klimatneutralt fiske och vattenbruk, i linje med en av ambitionerna i den europeiska gröna given att uppnå klimatneutralitet i EU senast 2050. Den föreslår åtgärder för att hjälpa branschen att påskynda energiomställningen genom att förbättra bränsleeffektiviteten och övergå till förnybara, koldioxidsnåla energikällor.

En av nyckelåtgärderna är ett partnerskap för energiomställning för fiske och vattenbruk i EU. Därigenom sammanförs alla berörda parter inom bland annat fiske, vattenbruk, varvsindustri, hamnar, energi, icke-statliga organisationer samt nationella och regionala myndigheter för att tillsammans ta itu med utmaningarna i samband med branschens energiomställning.

Kommissionen kommer också att arbeta för att täppa till luckorna i överföringen av teknik från forskning och innovation till faktisk användning, främja kompetensutveckling bland arbetskraften och förbättra företagsklimatet, bland annat när det gäller finansieringsmöjligheter och medvetenhet.

Skydd av marina ekosystem för hållbart fiske

Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och havsföroreningar hotar fiskets och vattenbrukets hållbarhet. Kommissionen lägger fram en marin handlingsplan för att stärka den gemensamma fiskeripolitikens bidrag till EU:s miljömål och minska fiskets negativa inverkan på de marina ekosystemen, t.ex. genom störningar av havsbotten, bifångster av känsliga arter och effekter på marina näringsvävar. En sund marin miljö med friska fiskbestånd och en rik biologisk mångfald är det enda sättet att se till att EU:s fiskesamhällen kan leva och frodas på medellång och lång sikt.

Handlingsplanen hjälper oss att genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 och åtagandet att både genom lagstiftning och i praktiken skydda 30 % av våra hav, varav en tredjedel ska vara strikt skyddad. För att det här målet ska kunna uppnås uppmanar kommissionen EU-länderna att vidta bevarandeåtgärder för att skydda och förvalta marina skyddsområden på ett effektivt sätt, med en tydlig tidsplan. Man bör bland annat skydda fiskarnas lekområden och uppväxtområden, minska fiskeridödligheten och återställa centrala områden för känsliga arter och livsmiljöer.

Planen syftar också till att minska fiskets inverkan på havsbotten. Det är oerhört viktigt och brådskande att skydda och återställa livsmiljöer på havsbotten i marina skyddsområden, med tanke på deras betydelse för EU:s marina biologiska mångfald och vikten av blått kol i marina livsmiljöer för att hantera klimatförändringarna. Kommissionen uppmanar därför EU-länderna att föreslå gemensamma rekommendationer och vidta nationella åtgärder för att fasa ut mobilt bottenfiske i alla marina skyddsområden senast 2030 och att inte tillåta det i nya marina skyddsområden. De första åtgärderna bör vidtas redan i mars 2024 för Natura 2000-områden enligt habitatdirektivet som skyddar havsbotten och marina arter.

I handlingsplanen föreslås också åtgärder för att öka fiskeredskapens och fiskemetodernas selektivitet och minska oavsiktliga fångster av hotade arter, med en tidsplan för att hjälpa EU-länderna att prioritera de arter som behöver mest skydd.

Eftersom haven täcker 71 % av jordens yta och mer än 65 % av EU:s territorium kommer dagens handlingsplan också att vara en del av EU:s bidrag till genomförandet av det nyligen överenskomna Kunming-Montreal-avtalet om biologisk mångfald.

Fiskeri- och havspakt för ett bättre genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Den gemensamma fiskeripolitiken är fortfarande en lämplig rättslig ram för att ta itu med utmaningarna för EU:s fiske och de hav som det är beroende av, vilket ger fiskebranschen den stabilitet som krävs och gör det möjligt för EU att föregå med gott exempel när det gäller att förespråka hållbart fiske i hela världen. De tre huvudprinciper som ligger till grund för politiken är fortfarande relevanta i dag: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, effektivt regionalt samarbete och vetenskapsbaserat beslutsfattande. Flera utmaningar kvarstår dock för att den gemensamma fiskeripolitiken ska kunna genomföras fullt ut, och snabbare och mer strukturell omställning behövs för att minska fiskets och vattenbrukets miljö- och klimatpåverkan. Detta är nödvändigt för att återställa en frisk marin miljö och trygga livsmedelsförsörjningen, liksom för att hjälpa branschen att snabbt bli mer motståndskraftig, öka energieffektiviteten och bidra till klimatneutralitet. Detta kommer att bidra till minskade bränslekostnader och främja grön energi.

EU-kommissionen föreslår en fiskeri- och havspakt med alla berörda parter för att skapa en samlad framtidsvision för fiske- och vattenbruksbranschen, bekräfta det gemensamma åtagandet att fullt ut genomföra den gemensamma fiskeripolitiken och för att inleda diskussioner mellan fiskeriförvaltare och berörda parter om en framtidssäkring av politiken i fråga om både social och miljömässig motståndskraft. I och med fiskeri- och havspakten inleds en ny fas av dialog och samarbete mellan kommissionen och alla berörda parter inom fiskebranschen. Den kommer att skapa samförstånd om de mål som ska uppnås och bidra till att anpassa politiken vid behov.

Bakgrund

År 2020 arbetade 124 630 personer inom EU:s kommersiella fiske och 57 000 inom vattenbruket. Den gemensamma fiskeripolitiken ska säkerställa långsiktig miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet för fiske och vattenbruk, tillgång till livsmedel och en skälig levnadsstandard för fiske- och vattenbrukssamhällen.

Tio år efter reformen av den gemensamma fiskeripolitiken rapporterar kommissionen om hur politiken och den gemensamma marknadsordningen fungerar. Samtidigt tar den också tillfället i akt att fastställa sin vision för ett hållbart fiske i framtiden.

Läs mer, länk https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_23_828

Källa: EU-kommissionen 21.2.2023