Fångsten för det kommersiella havsfisket uppgick till 97 miljoner kilo 2021. Detta var 15 miljoner kilo mindre än året innan. Fångsten bestod i huvudsak av strömming och vassbuk som hade fiskats med trål på öppet hav. Merparten av fiskarna fiskade med ryssjor och nät vid kusten.

Enligt Naturresursinstitutets statistik uppgick strömmingsfångsten i fjol till 77 miljoner kilo, vilket var 15 miljoner kilo mindre än året innan. Vassbukfångsten på 15 miljoner kilo var två miljoner kilo större än året innan.

– Av Finlands fångstkvot för strömming på Bottniska viken utnyttjades 56 procent. Kvoten utökades rejält i slutet av juni, men fiskarna och fiskförädlarna hann inte reagera på ändringen. Kvoten för vassbuk utnyttjades helt, säger överaktuarie Pirkko Söderkultalahti.

Största delen av fångsten drogs upp i Bottenhavet, men finländska fiskefartyg rörde sig också i södra Östersjön. En femtedel av fångsten landades utomlands, antingen i Estland eller i Sverige. Fångsten landades i Finland huvudsakligen i fiskehamnarna i Kasnäs på Kimitoön, Tuomarainen i Tövsala och i Räfsö. I Estland landades största delen av fångsten i Paldiski södra hamn. Av den strömming som landades i Finland användes en fjärdedel som livsmedel, och största delen användes som foder eller råvara för fiskmjöl. Även största delen av vassbuk som landats i Finland blev foder.

Strömming är ekonomiskt viktigast

Värdet på fångsten var 28 miljoner euro räknat utifrån de skattefria producentpriserna på fisk. Den ekonomiskt viktigaste arten är strömming (16,9 mn euro). Fångstens värde har minskat sedan mitten av senaste årtionde.

Den till värdet viktigaste fångstarten inom kustfisket var abborre med en fångstmängd på 0,7 miljoner kilo, efterföljd av sik (0,3 mn kg), lax (0,2 mn kg), gös (0,2 mn kg) och nors (2,3 mn kg). Jämfört med långtidsmedeltalet (1980–2020) var fångstmängderna för sik, gös och lax mindre och för abborre och nors större.

Utöver fångstkvoterna påverkades fångsten av fiskbeståndens tillstånd, väderförhållandena samt störningar från sälar och skarvar, som rapporterades framför allt av kustfiskarna.

Högre producentpris på livsmedelsströmming

Producentpriserna på både livsmedelsströmming (0,34 €/kg) och industriströmming (0,19 €/kg) steg år 2021.

– Producentpriset på hela den strömmingsfångst som landades i Finland stannade ändå på samma nivå som år 2020, eftersom en mindre del av fångsten användes som livsmedel år 2021, säger överaktuarie Miikka Husa.

Producentpriset på rensad lax (6,43 €/kg) steg jämfört med året innan (6,13 €/kg). Producentpriserna på de övriga viktiga kustfiskearterna var år 2021 på ungefär samma nivå som år 2020. Producentpriserna på abborre (2,39 €/kg), gös (6,12 €/kg) och rensad sik (5,12 €/kg) steg något. Däremot sjönk producentpriserna på gädda (1,95 €/kg) och lake (5,10 €/kg).

Producentpriset på odlad regnbåge (5,20 €/kg) steg för första gången sedan 2017. Priset på norsk lax steg år 2021, vilket påverkade priset på inhemsk regnbåge. Producentpriset på odlad sik sjönk något år 2021 jämfört med föregående år, till 10,21 €/kg.

Antalet aktiva fiskare minskar

I slutet av 2021 innehöll registret över kommersiella fiskare 2 356 aktörer och 3 252 fiskefartyg som bedrev kommersiellt fiske inom havsområdet. Antalet registrerade kommersiella fiskare respektive fiskefartyg ökade först till följd av det skärpta registreringskravet i den nya fiskelagen som trädde i kraft 2016, men har numera stabiliserat sig. Däremot har antalet aktiva fiskare minskat stadigt. I fjol rapporterade 1 045 aktörer sin fångst, vilket är hälften av antalet i början av 2000-talet. Cirka 40 procent av fiskefartygen i registret användes inom kommersiellt fiske.

Antalet redskapsdagar som beaktar antalet fångstdagar och fiskeredskap beskriver fiskemängden inom det kommersiella fisket i havsområdet. Under 2000-talet har antalet redskapsdagar minskat till hälften i ryssje- och trålfiske, med en tredjedel i nätfiske och fiske med linor och krokar har upphört nästan helt.

Källa: Naturresursinstitutet 25.5.2022