Vähemmän siikaa tarjolla

Torstai 6.10.2022 oli musta torstai ammattikalastajille.

Valtioneuvosto antoi asetuksen kalastuksesta annetun asetuksen (1360/2015) 12 §:n muuttamisesta. Muutoksella nostetaan siian verkkokalastuksessa käytettävää yleistä solmuväliä nykyisestä 43 millimetristä 45 millimetriin. Muutos koskee sekä kaupallista kalastusta että vapaa-ajankalastusta.

Muutoksen virallisena tavoitteena oli vahvistaa erittäin uhanalaisia vaellussiikakantoja vähentämällä nuoriin yksilöihin kohdistuvaa kalastusta. Maa- ja metsätalousministeriö on kuitenkin asetuksen perustelumuistiossaan todennut, että kalastuskuolevuuden pienentämisen vaikutukset siikakantaan arvioidaan jäävän rajallisiksi, koska hylkeen aiheuttama luonnollinen kuolevuus pysyy jatkossakin korkealla tasolla. Siiankalastuksen säätelyllä ei nykyisellä hyljepredaatiolla siten todennäköisesti tulla saavuttamaan lisäystä siikasaaliin määrään ja arvoon.

Asetusmuutos onkin ensisijaisesti lähtenyt liikkeelle ympäristölobbausjärjestö WWF:n painostus(kiristys)toimista. Järjestön kalaoppaan liikennevalon muuttaminen punaiseksi siian osalta johtaisi kaikella todennäköisyydellä vakaviin markkinahäiriöihin sekä pyydetyn että kasvatetun siian osalta. Näin kävi viimeksi vuonna 2012 ja elinkeinokalatalouden taloudelliset menetykset olivat merkittäviä. Oppaan merkitys kuluttajien keskuudessa on suhteellisen vähäinen, mutta markkinoita täysin ohjaavat keskusliikkeet toimivat portinvartijoina ja seuraavat orjallisesti lobbausjärjestön linjauksia.

Kaikella todennäköisyydellä asetusmuutos tulee entisestään vähentämään luonnonsiian tarjontaa kuluttajille.

Toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän osittainen purkaminen

Huonot uutiset eivät jääneet tähän.

Samana päivänä valtioneuvosto myös hyväksyi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. Pitkän ja hankalan otsikon takaa lymyää silakan, kilohailin ja lohen toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän muuttaminen ratkaisevalla tavalla.

Toimijakohtainen kiintiöjärjestelmä puretaan osittain, eli silakan rysäkalastus nostetaan järjestelmän ulkopuolelle ja silakan rysäkalastajat toimivat vuodesta 2027 alkaen oman kokonaiskiintiön puitteissa, eli kilpailevat jatkossa keskenään sopuisasti tai verisesti kalastusmahdollisuuksista. Samalla, käytännössä jo ennen sitä, rysäkalastajien käyttöoikeuksien arvot nollaantuvat. Tämä koskee myös käyttöoikeuksia, joita toimijat ovat hankkineet omalla rahalla markkinoilta.  

Esityksessä on myös muita muutoksia, jotka aiheuttavat huolta. Järjestelmä on jatkossa voimassa toistaiseksi, kuitenkin vähintään 10 vuoden irtisanomisajalla, mutta voiko tähän enää luottaa? Ministeriö on koko järjestelmän voimassaoloaikana esittänyt ja saanut hyväksytyksi muutoksia järjestelmään, ja jostain voi jälleen tulla paineita tehdä muutoksia ennen kuin 10 vuotta on kulunut.

Huolta lisää myös, että valtioneuvoston esityksessä todetaan, että ”kalastusta haittaavassa poikkeuksellisessa tilanteessa valtioneuvosto voisi kotimaisen kalan tarjonnan ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi sallia päätöksellään toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden määräaikaisen ylittämisen”. Käytännössä valtioneuvosto voisi valtioneuvosto kesken kiintiövuoden jakaa kiintiöt uudelleen, esimerkiksi ottaa yhdeltä alusryhmältä ja antaa toiselle.

Liitto on koko järjestelmän voimassaolon aikana edellyttänyt vakaan ja ennakoitavissa olevan kiintiöjärjestelmän ylläpitämistä. Maa- ja metsätalousministeriö ei ole missään vaiheessa tätä elinkeinon viestiä kuunnellut ja/tai ymmärtänyt, vaan esittää nyt eduskunnalle jotain ihan muuta. Muutoksen keskeisenä perusteena on muun muassa ollut ELY-keskuksen työmäärän väheneminen. Ehkä ministeriö on myös kuullut jotain muuta tahoa? Tämän tahon tai tahojen henkilöllisyydestä ei kuitenkaan ole varmaa tietoa. Yleisenä huomiona voidaan ehkä kuitenkin sanoa, että ministeriö toiminnassaan ei näytä suosivan yritysmäisempää ja ammattimaisempaa kalastusta.

Kuinka mustan torstain päätökset ovat linjassa vuonna 2021 hyväksytyn kotimaisen kalan edistämisohjelman kanssa? Sen toteutumista näiden toimien valossa sopii epäillä vakavasti!

Lähde: SAKL 7.10.2022