Valtioneuvoston on hyväksynyt 17.2.2022 Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 lähetettäväksi Euroopan komissiolle. Euroopan komissio hyväksyi Suomen ohjelman 3.8.2022

Jäsenvaltion on perustettava seurantakomitea kolmenkuukauden kuluessa siitä, kun komissio on hyväksynyt ohjelman. Valtioneuvosto on 4.8.2022 asettanut Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 seurantakomitean.

Seurantakomitea asetetaan ohjelmakaudelle 2021–2027 ja sen toimikausi jatkuu ohjelman sulkemiseen saakka.

Yleisasetuksen 38 artiklan mukaan seurantakomitean on kokoonnuttava vähintään kerran vuodessa ja tarkasteltava ohjelman edistymistä suhteessa tavoitteisiin. Seurantakomiteaa on kuultava kaikista ohjelmaa koskevista hallintoviranomaisen esittämistä muutosehdotuksista. Seurantakomitean tehtävänä on myös hyväksyä toimien valinnassa käytettävät menetelmät ja perusteet.

Seurantakomitean puheenjohtajana toimii osastopäällikkö, ylijohtaja Tuula Packalen, maa- ja metsätalousministeriö / luonnonvaraosasto ja varapuheenjohtajana kalatalousneuvos Risto Lampinen, maa- ja metsätalousministeriö / luonnonvaraosasto. SAKL:n edustajana on toimitusjohtaja Kim Jordas.

PDF Asettamispäätös

Lähde: Valtioneuvosto 10.8.2022