Den nya lagen om fiske (379/2015) träder i kraft 1.1.2016. Yrkesfiskarregistret läggs ner och den nuvarande klassificeringen av yrkesfiskare upphör.  I fortsättningen registreras fiskare i ett register över kommersiella fiskare enligt 87 § i lagen om fiske. I registret över kommersiella fiskare registreras fysiska och juridiska personer som strävar efter att få inkomster (omsättning) av försäljning av fisk eller kräftor som de själva har fångat eller som någon fångat för deras räkning eller av förädlade fiskeprodukter av denna fångst.

Registret har två grupper av fiskare: I och II. Enligt lagens 49 § har endast kommersiella fiskare (både grupp I och II) och de som handlar för deras räkning, då de bedriver kommersiellt fiske, rätt att använda fångstredskap som är avsedda för kommersiellt fiske. Begränsningen gäller såväl privata som allmänna vatten. Med personer som handlar för en kommersiell fiskares räkning avses i praktiken personer som är anställda hos en i registret över kommersiella fiskare registrerad aktör (fysisk eller juridisk person) och vars arbetsuppgifter omfattar fiske samt de ägare och delägare som bedriver verksamheten och vars fångst ger försäljningsinkomster som räknas in i verksamhetsidkarens omsättning och resultat.  Om en ägare, delägare eller arbetstagare fiskar och säljer fångst även för egen räkning, bör han eller hon registrera sig separat.

Andra aktörer än de som registrerats i registret över kommersiella fiskare får inte bedriva försäljning av fångst som de fiskat eller som fiskats för deras räkning i inlandsvatten. Enligt 91 § i lagen om fiske utgörs det enda undantaget från denna regel av ringa partier fisk eller kräftor som sporadiskt säljs direkt till en slutkonsument. Bestämmelser om försäljning av fångst som härrör från havsområdet finns i Europeiska unionens lagstiftning om den gemensamma fiskepolitiken och i den nationella lagstiftning som genomför den. Bestämmelserna förbjuder försäljning av fångst som härstammar från rekreationsfiske och det är inte möjligt att på nationell nivå föreskriva om undantag.

Registreringar av kommersiella fiskare kan inte utföras förrän lagen träder i kraft 1.1.2016.  Avsikten är att sköta registreringen snabbt för att fiskarna omedelbart efter årsskiftet ska få rätt att bl.a. använda fångstredskap i enlighet med den nya lagen om fiske.

I 10 kap. 86 – 90 § i den nya lagen om fiske finns närmare bestämmelser om kommersiellt fiske. Centrala bestämmelser:

–          Registrering kan sökas av en fysisk person (person eller firma) eller en juridisk person (aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag).

–          Till grupp I hör de kommersiella fiskare vars genomsnittliga omsättning av fiskeverksamheten under de tre senaste räkenskapsperioderna överstiger 10 000 €.

–          Andra kommersiella fiskare registreras i grupp II.

–          Bägge grupperna har samma rätt att använda fångstredskap för kommersiellt fiske.

–          Kommersiella fiskare som fiskar i inlandsvatten anmäler sin fångst till Naturresursinstitutet.

–          Ett registreringsbeslut gäller högst tre år. Det går också att ansöka om en kortare period (89 §).

–          Ansökan om registrering och förlängning av registrering utförs alltid skriftligen.

Nya fiskare som inleder verksamhet:

–          En fiskare som inlett sin verksamhet under det innevarande året (2015) eller året innan räknas som kommersiell fiskare som har inlett verksamhet (sökanden kan inte visa på en omsättning från tre räkenskapsperioder).

–          Kommersiella fiskare som har inlett verksamhet kan registreras i grupp I, om de lämnar in en av NTM-centralen godkänd affärsplan för hur den omsättning som berättigar till grupp I (över 10.000 euro) ska uppnås senast under det tredje året från registreringen.

–          De sökande som har fastställda bokslut för åren 2014 och 2015 ska till planen bifoga en utredning av omsättningen under räkenskapsperioderna.

–          Om planen inte godkänns, placeras sökanden i grupp II.

ÅTGÄRDER

Om ni har för avsikt att fortsätta fisket med yrkesmässiga redskap eller sälja fångster genast i början av 2016, så måste ni registrera er som kommersiell fiskare enligt lagen om fiske (379/2015) medden bifogade ansökningsblanketten, som lämnas in till NTM-centralen senast 15.12.2015.

NTM-centralen strävar efter att behandla de ansökningar som anlänt senast 15.12.2015 så snabbt att besluten kan skickas till de sökande under januari-februari månad. Den godkända registreringen är i dessa fall ändå i kraft från 1.1.2016.

De som ansöker om registrering som kommersiell fiskare och som lämnar in sin ansökan under år 2016, kommer att bli registrerade tidigast från den dag då ansökan anlände till NTM-centralen.

Verksamhetsidkare som bedriver fiskeverksamhet på havsområden ska se till att det finns en fiskelicens på det fiskefartyg som används vid fisket och att verksamhetsidkaren själv är registrerad i registret över kommersiella fiskare.

En aktör som bedriver fiske eller en person som fiskar för dennes räkning får inte använda fångstredskap som är avsedda för kommersiellt fiske efter 1.1.2016, om aktören inte är registrerad i registret över kommersiella fiskare.

Ansökningsblankett word

Ansökningsblankett PDF

Källa: Egentliga Finlands NMT-central 23.11.2015