470/2020 Suomeksi

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2020.

470/2020 På svenska

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter Denna förordning träder i kraft den 17 juni 2020.

Lähde: MMM 22.6.2020