Asetus kalastuksen teknisistä toimenpiteistä (1241/2019) on annettu
kesäkuussa. Asetus koskee myös Itämerta ja korvaa aikaisemman asetuksen
(2187/2005).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1241 av den 20 juni 2019
om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska
åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 2019/2006 och (EG) nr
1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1380/2013,
(EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 och (EU) 2019/1022, samt om
upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr
2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1241&from=SV