Spårbarheten av havsfångade och havsodlade fiskar ska förbättras i EU-området. Den finska fiskerisektorn har kommit överens om identifieringsnummer som hjälper att spåra fiskpartier ända till fångst- eller insamlingsledet. Bakom det här ligger EU-förordningarna om spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter som började gälla i år.

Kraven på spårbarhet gäller fiskar som fiskefartyg och fiskare fångar i havet samt havsodlade fiskar som ska användas som livsmedel. Förordningarna säkerställer att havsfångade och havsodlade fiskar är lagligt och hållbart fångade och odlade.

Branschaktörerna förmedlar spårbarhetsinformation till varandra. Informationen ska vid behov ges till kommunens livsmedelstillsyn som styrs av Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Aktörerna kan dock använda spårbarhetsinformationen om fiskens ursprung, t.ex. om fiskefartyget, i marknadsföringen till konsumenter, men det är inte obligatoriskt att lämna spårbarhetsinformation till konsumenter.

Spårbarheten av fiskeri- och vattenbruksprodukter bygger på en partikod, d.v.s. ett identifieringsnummer,  som ges ett fiskparti (förstaparti) vid förstaförsäljning av partiet (primärproducenten säljer partiet till förstahandsköpare). Partikoden ska åtfölja produkten ända fram till butik eller restaurang. Ett parti fisk som ska användas som livsmedel består av fångad eller odlad fisk som är

• av samma art
• fångad eller insamlad i samma område
• fångad eller 
upptagen samma dag
• från samma fiskefartyg eller vattenbruksanläggning

Varje fiskparti ska ges ett eget identifieringsnummer som hjälper att spåra partiet längs hela kedjan direkt till fångst- ellerinsamlingsledet. Fiskeribranschens organisationer Pro Kala, Finlands Yrkesfiskarförbund, Finlands Fiskodlarförbund, FinlandsFiskhandlarförbund och Livsmedelsindustriförbundet/fiskindustriföreningen rekommenderar att partikoden bildas enligt följande exempel. Partikoden består av fiskefartygets registreringsnummer eller vattenbruksanläggningens nummer, partiets fångst- eller upptagningsdatum, fiskartens FAO-nummer, partiets nettovikt och partinummer.

Branschaktörerna svarar för att fiskeriprodukterna partispecifikt kan spåras längs hela kedjan direkt till fångst- ellerupptagningsledet. Spårbarhetsinformationen överförs mellan fiskbranschens aktörer. Enligt tidigare lagstiftning ska konsumenter däremot alltid ges information om fiskartens handelsbeteckning och vetenskapliga namn, fiske- eller odlingsområde, typ av fiskeredskap, produktionsmetod samt om produkten är upptinad och när det gäller förpackade produkter minsta hållbarhetstid.

Närmare information om kraven på fiskeriprodukternas spårbarhet och annan information som ska lämnas vid försäljning (på finska): http://mmm.fi/kalat/elinkeinokalatalous/kalastuksen-valvonta-ja-kiintioseuranta/jaljitettavyys/

Rekommendation för att bilda ett identifieringsnummer, dvs. en partikod för ett fiskparti

En partikod bildas av fiskefartygets registreringsnummer eller vattenbruksanläggningens nummer, partiets fångst- eller upptagningsdatum, fiskartens FAO-nummer, partiets nettovikt och partinummer.
 

FISKPARTIETS IDENTIFIERINGSNUMMER = PARTIKOD

 

Fiskefartygets
registreringsnummer
(FIN-1234A)

Vattenbruksan-läggningens
nummer som Evira godkänt
(F12345)

Fångst-/
upptagningsdatum

(ååmmdd)

Fiskartens FAO-kod

(t.ex. FPP= gös och TRR= regnbågslax)

Levererad mängd

(netto, kg)

Parti-
nummer

Fiskefartyget

FIN1234A

151129

FPP

150

1

Vattenbruksanläggningen 

F12345

151012

TRR

1200

2

Fiskefartyget: 
Partikoden för ett parti gös på 150 kg som ett fiskefartyg FIN-1234A fångade och levererade den 29 november 2015 ärFIN1234A151129FPP150-1

Vattenbruksanläggningen:
Fiskodlingsanläggningens nummer är F12345, partikoden för ett parti regnbågslax, det andra i ordningen, på 1 200 kg som togs upp och levererades den 12 oktober 2015 är F12345-151012TRR1200-2  

Blanketter finns nu!

Pro Fisk rf och Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf har utarbetat en blankett för att överföra spårbarhetsuppgifter för fångad fisk till kedjans följande aktörer.

Elektroniskt ifyllbar blankett pdf

Pappersblanketter kan beställas utan avgift från Pro Fisk, tel. 0400 827 277 eller e-post katriina.partanen@prokala.fi, eller genom att sända begäran till förbundets byrå, e-post sakl@sakl.fi .

Ytterligare information på jord- och skogsbruksministeriet:
Jarmo Vilhunen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 51 62315
Risto Lampinen, fiskeråd, tfn 029 51 62458