Finlands strömmingskvot för Bottniska viken, strömmingskvot för Finska viken och centrala Östersjön, vassbukskvot samt laxkvot för centrala Östersjön och Bottniska viken i rådets förordning (EU) 2020/1579 fördelas som kvoter för år 2021 för riket och landskapet Åland som följer (JSM beslut 26.11.2020):

Strömmingskvoten för Bottniska viken (ICES delområden 30-31):

Finlands fiskekvot för 2021 är 53 306 000 kg, varav rikets kvot är 50 178 697 kg och landskapet Ålands kvot är 3 127 303 kg.

Strömmingskvoten för Finska viken och centrala Östersjön (ICES delområden 25-27, 28.2, 29 och 32):

Finlands fiskekvot för 2021 är 21 393 000 kg, varav rikets kvot är 18 151 832 kg och landskapet Ålands kvot är 3 241 168 kg.

Vassbukskvoten (ICES delområden 22-32):

Finlands fiskekvot för 2021 är 11 513 000 kg varav rikets kvot är 10 522 882 kg och landskapet Ålands kvot är 990 118 kg.

Laxkvoten för centrala Östersjön och Bottniska viken (ICES delområden 22-31):

Finlands fiskekvot för 2021 är 24 417 laxar varav rikets kvot är 22 375 laxar och landskapet Ålands kvot är 2 042 laxar.

Till rikets och landskapet Ålands kvoter för 2021 tilläggs under 2021 kvotmängder som överförs från år 2020. Fördelningen av överförda kvotmängder mellan riket och landskapet Åland görs så att parterna får den återstående delen av den egna kvoten för 2020 med beaktande av kvoternas nyttjandegrad.

Källa: JSM 26.11.2020