Biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen inleder en granskning av NTM-centralen i Egentliga Finland och Vasa förvaltningsdomstol på grund av långa behandlingstider i skarvfrågor.

De som skickar in en ansökan om att få undantagstillstånd för skarvåtgärder kan få vänta flera år på ett svar.

Vid justitiekanslerämbetet har man fått in flera olika klagomål gällande de långa behandlingstiderna.

Fokus på den totala behandlingstiden

På basen av informationen som kommit från de olika klagomålen, har nu biträdande justitiekanslern Mikko Puumalainen på eget initiativ inlett en granskning av behandlingstiderna då det gäller skarvfrågor.

I det här skedet gäller granskningen Närings-, miljö- och trafikcentralen i Egentliga Finland som sedan år 2015 ansvarar för alla ansökningar gällande skarv.

Granskningen gäller också Vasa förvaltningsdomstol eftersom behandlingstiden av de besvär som lämnats in gällande NTM-centralens beslut är lång även vid domstolen.

Referendarierådet Outi Kostamo är beredare av granskningen vid JK.

‒ Eftersom vi fått in flera klagomål har nu biträdande justitiekanslern valt att göra en granskning av hur lång den totala behandlingstiden blir. Ett stort problem är att om behandlingstiden är lång vid flera olika instanser blir den totala behandlingstiden orimligt lång, säger Kostamo.

Kan ta över två år att få ett beslut

Enligt föreskrifterna ska ansökningarna behandlas inom tre till sex månader. Biträdande justitiekanslern konstaterar i sitt beslut att inleda en granskning, att behandlingstiderna vid NTM-centralen blivit klart längre under år 2020 än tidigare. Det här trots att man fått tilläggsresurser för att sköta ansökningarna.

‒ Då det var som bäst kunde behandlingstiden vara kortare än tre månader. Nu tar det i regel nio månader att få ett beslut.

Det finns också fall där det tagit två eller tre år att få ett beslut.

‒ Så långa behandlingstider uppfyller inte den i grundlagen tryggade rätten att få sin sak behandlad utan ogrundat dröjsmål, säger Kostamo.

Inte första gången JK utreder

Beslutet att inleda en granskning fattades i december och exakt vilka olika myndigheter som kommer att höras är ännu inte klart. Outi Kostamo uppskattar att granskningen kan vara klar mot början av sommaren.

Om det kommer fram att de långa behandlingstiderna är lagstridiga kan JK ge de berörda myndigheterna en anmärkning. Det skulle inte vara första gången så sker.

Redan hösten 2018 fick Egentliga Finlands NTM-central en anmärkning för att det tagit för lång tid att behandla ansökningar om undantagstillstånd för skarvåtgärder. Behandlingstiden i de fallen var 13 och 17 månader.

Österbottniska fiskare har väntat fem år på ett beslut

Då NTM-centralen prickades år 2018 var det fem österbottniska fiskarorganisationer som lämnat in en klagan. Ett av de klagomål som lämnats in till JK och som gjort att nuvarande granskning satts i rullning kommer också från Österbottniska fiskare.

Dåvarande Korsnäs-Malax fiskeriområde, numera Södra Kust-Österbottens fiskeriområde, lämnade in en ansökan i november 2017. Efter ett nekande beslut från NTM-centralen året därpå lämnades ett besvär in till Vasa förvaltningsdomstol. Dom kom i november 2020 enligt vilket ansökningen hänvisades till NTM-centralen för ny behandling.

Något beslut har ännu inte kommit.

‒ Det är ohållbart och något måste göras för att få till stånd ett fungerande system, säger Markus Norrback, ordförande för Österbottens fiskarförbund.

Källa: Yle 26.1.2022