Ilmastonmuutokseen sopeutuminen tarkoittaa ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien aktiivista ennakointia, ehkäisyä ja hallintaa. MMM:n hallinnonalalla ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumista kehitetään monipuolisesti osana maa- ja metsätalouden, vesitalouden, maaseudun kehittämisen sekä kala-, riista- ja porotalouden toimia. Uudistettu toimintaohjelma toteuttaa osaltaan Kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaa vuoteen 2030.

Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät sään ääri-ilmiöt sekä pidemmällä aikavälillä muuttuvat olosuhteet haastavat ruoantuotannon ja luonnonvaratalouden toimintaedellytyksiä. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi on tärkeää myös ennakoida ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä ennaltaehkäistä riskejä yhteiskunnan toiminnan, turvallisuuden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Nyt julkaistu uudistettu toimintaohjelma kokoaa toimet, joiden avulla ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varaudutaan ja sen aiheuttamia riskejä ehkäistään ja hallitaan MMM:n hallinnonalalla.

Maatalouden ilmastonkestävyyttä parannetaan ennakoimalla tulevaa ja kehittämällä menetelmiä, joiden avulla häiriöitä ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia voidaan vähentää. Näitä ovat mm. viljelyn monipuolistaminen, peltojen vesienhallinnan kehittäminen sekä kasvintuhooja- ja eläintautien seuranta ja torjunta.

Ilmastoriskien hallintaa metsätaloudessa vahvistetaan esimerkiksi kehittämällä metsä- ja kirjanpainajatuhoihin varautumista sekä monipuolistamalla metsänhoitoa ja -käyttöä. Vesitaloudessa kehitetään muiden muassa vesihuollon varautumista häiriötilanteisiin sekä kuivuusriskien hallintaa. Monet ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät tavoitteet ja toimet edistävät myös luonnon monimuotoisuutta sekä huoltovarmuuteen liittyviä tavoitteita.

Toimintaohjelman uudistus toteutettiin maa- ja metsätalousministeriön sekä hallinnonalan eri organisaatioiden, erityisesti Luonnonvarakeskuksen ja Metsäkeskuksen asiantuntijoiden virkatyönä. Toimeenpano on jo käynnistynyt ja toimenpiteitä toteutetaan pääosin virkatyönä sekä tulosohjauksen, hankkeiden ja ohjelmien kautta. Vuoteen 2027 ulottuvan toimintaohjelman toimeenpanon osana kehitetään ilmastoriskien hallintaan tähtäävää yhteistyötä hallinnonalan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa.  Hallinnonalan sopeutumistyön lisäksi MMM vastaa kansallisen sopeutumispolitiikan koordinoinnista laaja-alaisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Riskienhallintaa ja kilpailukykyä muuttuvassa ilmastossa – maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimintaohjelma vuoteen 2027Linkki toiselle sivustolle

Lähde: MMM tiedote 22.4.2024