Vid flyginventeringen av gråsäl i Östersjön 2022 observerades knappt 37 000 gråsälar. Av dessa befann sig drygt 17 000 i Finlands havsområde.

Enligt inventeringarna har gråsälsbeståndet i Östersjön vuxit med i genomsnitt cirka fem procent sedan 2003. I år var inventeringsresultatet drygt 5 000 individer färre än året innan. I Finlands havsområde var resultatet ungefär ett tusen individer färre, och i Stockholms skärgård var nedgången i antalet gråsälar till och med över 3 000 individer.

– Resultatet kan antingen indikera förändringar i inventeringsförhållandena eller avklingande av beståndets tillväxt. I fortsättningen kommer vi att se om den nedåtgående tillväxttrenden är ett permanent fenomen eller en följd av inventeringsförhållandena, konstaterar Naturresursinstitutets (Luke) specialforskare Mervi Kunnasranta.

Merparten av gråsälarna påträffas fortfarande på våren i det huvudsakliga utbredningsområdet under pälsbytet, dvs. i havsområdena utanför sydvästra Finland, mellersta Sverige och Estland. Cirka 88 procent av gråsälarna i Finlands havsområde befann sig i den sydvästra yttre skärgården under inventeringstiden.

Vid flyginventeringar fotograferas gråsälarna under pälsbytet vid månadsskiftet maj–juni på kobbar som ligger långt från kusten och antalet individer räknas från fotografierna. Inventeringsresultatet representerar minimiantalet gråsälar. En varierande andel av individerna faller alltid utanför inventeringen. Skillnaderna i inventeringsresultaten för enskilda år avspeglar därför inte direkt förändringar i beståndets storlek. För att uppskatta variationerna i beståndet behöver trenden i inventeringsresultaten under flera år beaktas. Dessutom kan gråsälarnas geografiska läge i de olika havsområdena under övriga årstider betydligt avvika från inventeringssituationen på våren.

Naturresursinstitutet ansvarar för inventeringen av gråsäl i Finlands havsområde. Naturhistoriska riksmuseet i Sverige ansvarar för inventering av vikare i Bottenviken. Vad gäller östersjövikaren har inventeringsresultatet ännu inte blivit klart.

Gråsäl som setts i räkningarna för hela Östersjön (svarta fyrkanter) och Finland (fyrkanter).
Gråsälsbeståndet 2022. * Inga inventeringsresultat tillgängliga.

Källa: Naturresursinstitutet 16.12.2022