Tillståndet för de naturliga laxbestånden i Östersjön är gott i Finland. Vid provfisket hösten 2021 observerade Naturresursinstitutet fler ensomriga laxyngel i Torne älv och Simo älv än året innan. Även i Kymmene älv fanns det gott om yngel. Enligt uppskattning vandrade en stor mängd smolt ut i havet från Torne och Kymmene älvar i våras.

På provfiskeområdena på den finska sidan av Torne älv förekom i år cirka 26 ensomriga laxyngel per ar. Antalet yngel steg med en fjärdedel från föregående år och var i nivå med genomsnittet för de senaste tio åren (24 yngel per ar).

− De största tätheterna noterades i Muonioälvens nedre och mellersta lopp. Ensomriga yngel förekom dock i alla delar av älvsystemet. Detta indikerar att det hösten 2020 funnits lekande lax från älvmynningen ända upp till älvens övre delar. Ekoloden i Torne älv observerade cirka 70 000 uppvandrande laxar år 2020, säger Ville Vähä, specialsakkunnig vid Naturresursinstitutet.

I Simo älv var tätheten av ensomriga yngel 36 yngel per ar. Tätheten har ökat en och en halv gång jämfört med tätheten året innan och var större än medelvärdet från de tio föregående åren (29 yngel per ar). I Simo älv har det förekommit betydande årlig variation i yngeltätheten utan något tydligt samband med antalet uppvandrande laxar i älven, och antalet yngel som vandrar ut i havet har knappt heller ökat i takt med att yngeltätheterna ökat.

− Man har bedömt att överlevnaden hos rom som lagts vid lek och de yngel som kläcks ur dem är sämre i Simo älv än i Torne älv på grund av exempelvis kraftiga variationer i avrinningen.

I Kymmene älv har yngeltätheterna ökat sedan början av 1990-talet då uppföljningshistoriken inleddes och numera noteras vid älvens nedre lopp i Langinkoski flodgren de högsta tätheterna av ensomriga yngel i Finland (58 yngel per ar denna höst).

Hösten 2021 har elfiske bedrivits i flera älvar där de ursprungliga laxbestånden försvunnit men en naturlig förökning av laxen är möjlig. I några av dessa älvar planteras laxyngel. Laxyngel med ursprung i naturlig lek förekom på flera provfiskeområden i Kiminge älv, Kuivajoki och i biälven Härpö å i Kumo älvs nedre lopp.

Genomsnittlig förekomst av ensomrig smolt i Torne och Simo älvar samt i Kymmene och Kiminge älvar.

Cirka två miljoner laxyngel från Torne älv till havet

Baserat på provfångst av vandringsyngel vandrade enligt en preliminär uppskattning cirka två miljoner laxsmolt från Torne älv ut i havet våren 2021. Vandringen var en av de rikligaste under uppföljningarna som gjorts sedan 1980-talet. För Simojokis del uppskattades preliminärt att 25 000–30 000 yngel vandrat ut i havet, vilket ligger på tidigare års genomsnittliga nivå. Från Kymmene älv vandrade uppskattningsvis ungefär 65 000 yngel ut i havet i våras, vilket är det tredje största antalet för Kymmene älv sedan uppföljningshistoriken inleddes i början av 1990-talet.

Naturresursinstitutet följer status för laxbestånden i Torne, Simo och Kymmene älvar genom mångsidiga uppföljningar årsvis. I Kiminge älv har det redan under en lång tid planterats yngel från Ijo älvs laxbestånd i syfte att återställa en naturlig livscykel för laxen i älven. Hur återställningen lyckas följs nästintill årligen upp med elfiske.

Extrema väderfenomen påverkar laxbestånden 

De fenomen som klimatförändringen för med sig, såsom rikliga vinterregn eller långa perioder av sommarhetta kan i framtiden påverka hur laxen klarar sig. Den allt större variationen i älvarnas vattenflöden, som orsakas av omfattande regn, kan försvaga laxens naturliga överlevnad, såsom det ovan beskrivits för Simo älv. 

Effekten av temperaturhöjningen kan dock vara tudelad. Att det blir varmare påskyndar troligen tillväxten av laxyngel i norr, men i söder kan situationen vara den motsatta. Till exempel i Kymmene älv var temperaturen under sommaren 2021 mycket hög, till och med över +25 grader flera dagar. Den höga temperaturen försnabbar ynglens livsprocesser, och då försvagas deras tillväxt eftersom energin endast räcker till den grundläggande ämnesomsättningen. Sannolikt är det på grund av detta som de ensomriga ynglen i Kymmene älv varit exceptionellt små denna höst, vilket bland annat kan påverka deras överlevnad.

Källa: Naturresursinstitutet 21.10.2021