De kommersiella insjöfiskarnas fångst uppgick till 6,4 miljoner kilo under 2019. Fångsten var drygt en miljon kilo större än föregående år, men lika stor som för två år sedan. Kräftfångsten uppgick till 729 000 kräftor, av vilket så gott som alla var signalkräftor. Värdet på fångsten i det kommersiella insjöfisket uppgick till 17,5 miljoner euro vilket var två miljoner mer än föregående år.

Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets statistik över fångsterna i det kommersiella insjöfisket 2019.

– Gösfångsten fortsatte att öka från de senaste årens rekordfångster och för första gången var nu gös den viktigaste insjöarten sett till värde, om värdet på siklöjans rom inte beaktas. Skillnaden i värde mellan gös och siklöja var hårfin, endast några tiotusen euro. Värdet på löjrommen var dock 376 000 euro och sett på det sättet leder fortfarande siklöjan. De största gösfångsterna fiskades i Norra Karelen och Kajanaland, berättar överaktuarie Mika Rahikainen vid Luke.

Gös blev lika viktig fångstart som siklöja

Siklöja har varit den viktigaste fångstarten i insjöarna, både vad det gäller volym och värde, men 2019 översteg gösfångsten siklöjan i värde något. Värdet på fångsten av siklöja var 5,7 och fångsten av gös 5,8 miljoner euro med avrundade värden. Tillsammans står dessa två fiskarter för tre fjärdedelar av värdet på fiskfångsten i det kommersiella fisket i insjöar. Värdet på fångsten beräknas på basis av fiskarens inkomst från det mervärdesskattefria priset och fångstmängden.

Den tredje viktigaste fångstfisken i insjöfisket var sik på samma sätt som föregående år. Värdet på sikfångsten uppgick till 1,1 miljoner euro och har dubblerats på tre år. Den största delen av den kommersiella sikfångsten i insjöarna fångas i Lappland. Mätt i fångstvolym var den tredje viktigaste arten mört där fångsten uppgick till 786 000 kilo.

Signalkräfta var den fjärde viktigaste fångstresursen med ett värde på 888 000 euro. Fångsten av signalkräfta minskade något 2018 men ökade till 716 000 individer 2019. Nästan hela fångsten har fångats i Pyhäjärvi i Säkylä, Södra Saimen, Päijänne och sjöarna i Tavastland-Birkaland. Flodkräfta fås där ingen betydande fångst av signalkräfta sker: Södra och Norra Savolax, Kajanaland och Lappland samt även Mellersta Finland och Österbotten.

Abborre (773 000 euro) och gädda (727 000 euro) är fortfarande viktiga fångstarter och deras värde ökade klart från föregående år. Deras fångstvärde var åter högre än mörtfångstens värde (668 000 euro), trots att mörtfångstens värde har ständigt ökat under de senaste åren. Av mörtfångsten har den största delen fiskats i sjöarna i Satakunta, Lappland och Egentliga Tavastland. Gädda har fångats mest från Lappland, Norra Savolax och Kajanaland.

Antalet kommersiella fiskare minskade – endast en del fiskade aktivt

I slutet av 2019 ingick 1 598 kommersiella fiskare i NTM-centralens register över kommersiella fiskare. En del av dem fiskade dock inte alls och många fiskare fick små fångster.

Statistik: Kommersiellt fiske i insjöar 2019

Källa: Naturresursinstitutet 28.10.2020