Med undantag för vattenbruksföretagen förbättrades lönsamheten inom fiskerinäringssektorerna 2018. Fiskeriföretagens intäkter uppgick till totalt 964 miljoner euro och sektorn genererade 2 406 årsverken. Förädling och handel med fisk är fortfarande de viktigaste fiskerinäringssektorerna, eftersom närmare 90 procent av intäkterna kom från fiskförädlingen och parti- och minuthandeln med fisk. Dessutom sysselsatte dessa sektorer närmare 80 procent av arbetskraften inom sektorn.

Med undantag för vattenbruksföretagen förbättrades lönsamheten inom alla fiskerinäringssektorer. På samma sätt som året innan uppvisade fiskförädlingsföretagen det största nettoresultatet, 13,3 miljoner euro. Med trålföretagen i täten uppvisade fiskeföretagen i sin tur ett nettoresultat på 9,4 miljoner euro, en ökning på hela 72 procent jämfört med 2017. Lönsamheten i vattenbruksföretagen försämrades betydligt och de recirkulerande vattenbruken uppvisade en förlust på närmare tio miljoner euro. Investeringarna i recirkulerande vattenbruk fortsatte: nettoinvesteringarna inom sektorn var mer än 25 miljoner euro.

– De totala intäkterna inom fiskerinäringssektorerna uppgick till 964 miljoner euro. Fiskförädlingsföretagen förbättrade sina intäkter med elva procent och uppvisade åter de största intäkterna inom fiskerinäringen, 397 miljoner euro. Inom de övriga sektorerna var intäkterna nästan oförändrade eller minskade, säger forskare Markku Kärna på Naturresursinstitutet.

De flesta är fiskeföretag

Enligt Naturresursinstitutets statistik Fiskerinäringens lönsamhet sysselsatte fiskerinäringen 1 506 företag 2018. Statistikuppgifterna gäller företag verksamma inom sektorerna kommersiellt fiske i havsområdet, vattenbruk, fiskförädling, partihandel och minuthandel. Tills vidare omfattar statistiken inte företag inom insjöfisket.

– De flesta företag inom fiskerinäringen var fiskeföretag och sett till omsättningen var merparten av dessa små kustfiskeföretag. Fiskförädlingen, partihandeln med fisk och minuthandeln specialiserad på fisk stod dock sammanlagt för närmare 90 procent av intäkterna inom fiskerinäringen, fortsätter Kärnä.

Hög koncentration i fiskerinäringen

Förädlingen och handeln med fisk är mycket koncentrerade sektorer. De tio största företagen står för klart över 80 procent av den totala omsättningen inom fiskerinäringen. Även inom vattenbruket står de tio största företagen för mer än hälften av den totala omsättningen.

Fiskerinäringen genererade 2 406 årsverken, fyra procent färre än året innan. Jämfört med hela sektorn var fiskförädlingens sysselsättande effekt störst, 34 procent. Parti- och minuthandeln med fisk stod för 43 procent av de sysselsatta. Primärproduktionen, dvs. fisket och vattenbruket, stod i sin tur för 23 procent.  

Uppgifterna finns i Ekonomidoktorn och på stat.luke.fi

Naturresursinstitutet publicerar ekonomiska nyckeltal om fiskeriföretagen på webbplatsen Ekonomidoktorn och i statistikdatabasen på stat.luke.fi. Dessa innehåller de ekonomiska nyckeltalen för 2008–2018 på finska, svenska och engelska. Nyckeltalen presenteras för förädling och fiskhandel enligt företagets storlekskategori, för vattenbruk enligt produktionsinriktning och för fiske enligt typ av fiske.

Mer information:

Markku Kärnä, forskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 7300, fornamn.efternamn@luke.fi

Joonas Valve, forskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2980, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik: Fiskerinäringens lönsamhet

Ekonomidoktorn

Källa: Naturresursinstitutet 27.10.2020