Den totala fångsten för kommersiella fiskare i havsområdet uppgick enligt preliminära uppgifter till 88 miljoner kilo 2022. Detta var nästan 10 miljoner kilo mindre än året innan. Fångsten bestod i huvudsak av strömming, vars fångstmängder minskade nu sjätte året i följd. Även fångsten av många arter som fiskades vid kusten stannade under snittfångsterna sedan millennieskiftet. Undantagen var abborre och siklöja, vilka drogs upp i större mängder än normalt.

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppskattning uppgick strömmingsfångsten i fjol till 70 miljoner kilo, vilket var sju miljoner kilo mindre än år 2021. Mängden vassbuk, som är en bifångst vid strömmingsfisket, var 1,3 miljoner kilo mindre än året innan och stannade på 13 miljoner kilo. De två arterna, som främst fiskas med trål i havsområdet, utgjorde 95 procent av fångsten för det kommersiella havsfisket.

Färre trålare till havs – mindre strömming i trålnätet

Sedan millennieskiftet har den årliga strömmingsfångsten varierat mellan 63 ton och 136 ton.  Enligt preliminära beräkningar har fångsten under nämnda period endast två gånger varit mindre än den i fjol.

– Största delen av strömmingsfångsten drogs upp med minst 10 meter långa fiskefartyg som fiskar med trål. Under de tio senaste åren har antalet sådana fartyg minskat med en tredjedel och var i fjol 32 fartyg.  Mängden strömming per fångsttid har också varierat. I fjol drog fiskarna upp cirka 1 600 kilo strömming per trålningstimme, då fångsten för tio år sedan var 2 200 kilo per trålningstimme, säger överaktuarie Pirkko Söderkultalahti.

Fångstmängderna för strömming, vassbuk, torsk och lax regleras internationellt genom fångstkvoter som fastställs årligen. Syftet med kvoterna är att säkerställa att fisket är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. En strömmingskvot har fastställts för Finland för två fiskeområden. I fjol utnyttjades cirka 60 procent av kvoten för Bottniska viken. Kvoten för Finska viken-Egentliga Östersjön utnyttjades helt.

Vassbukskvoten utnyttjades i sin helhet. Av laxkvoten utnyttjades något mer än hälften, eller drygt 20 300 laxar.  Torskbestånden i Östersjön är mycket illa ute, och därför har torskkvoterna reducerats kraftigt de senaste åren.För inte mer än tio år sedan uppgick torskfångsterna i Finland till över en miljon kilo, men i fjol uppgick torskfångsten till 30 ton, vilket endast är ett par procent från fångsten tio år bakåt i tiden.

Färre fiskare vid kusten – goda fångster av ett antal arter

– Färre än tusen kommersiella fiskare var aktiva inom havsfisket. De flesta av dem fiskade med nät eller ryssjor i kustområdet. Den vanligaste fångstarten i kustfisket var abborre, som cirka 750 kommersiella fiskare fick till fångst. Abborrfångsten ökade, med undantag för Finska viken, och uppgick enligt de preliminära siffrorna till cirka en miljon kilo. Fångsterna av siklöja och nors var i fjol över medeltalet, medan fångsterna av lax, öring, sik, gös och mört var fortsatt små. De mindre fångstmängderna beror bland annat på att det fiskas mindre. Under de senaste tio åren har antalet aktiva fiskare minskat från över 2 100 till mindre än hälften. Andra bidragande faktorer som påverkar fångstmängderna är att fiskarna åldras och att sälar och skarvar ökat i antal, säger Pirkko Söderkultalahti.

Källa: Naturresursinstitutet 27.1.2023