Förbundsstyrelsens möte arrangeras 11.2 som Teams-möte.

På ärendelistan bland annat följande frågor.

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 2/2021
 4. Stadgeenligt årsmöte 2022
  • bokslut 2021
  • verksamhetsplan och budget 2022, medlemsavgifter 2023
  • årsmötesarrangemang
 5. Organisationens tillstånd 2022
  • den verksamhetsmässiga och ekonomiska situationen 2022, medlemsavgifter 2021, möjliga medlemsärenden
 6. EHFVF2021 och Finlands program, den nya programperiodens inledning, lägesöversikt
 7. Fiskekvoter år 2022, lägesöversikt
 8. Utvärderingen av det aktörsspecifika kvotsystemet (Naturresursinstitutet) och fortsatta åtgärder (JSM), lägesöversikt
 9. Reglering av fisket efter sik, lägesöversikt
 10. Miljöministeriets begäran om utlåtande: Regeringens proposition till lag om ändring av avfallslagen och miljöskyddslagen för sjöfarten, utlåtande
 11. Övriga aktuella frågor
 12. Övriga ärenden
 13. Mötets avslutande

För ytterligare uppgifter: Styrelsens ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448, eller vd Kim Jordas, tel. 0400-720 690.