Styrelsen för Finlands Yrkesfiskarförbund sammankommer i år till sommarmöte 17-18.8 i Kalajoki. Mötet behandlar både aktuella frågor och frågor på längre sikt.

Mötets ärendelista:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
 3. Protokolljustering 2/2012
 4. Konstituering
 5. Reglering av fisket efter strömming och vassbuk hösten 2012
 6. Uppskattningen av fiskbeståndens tillstånd och kvoter 2013
 7. EU-ärenden: GFP-reformen, marknadsförordningen och förordningen om fiskerifonden
 8. Beredningen av den nationella aktionsplanen (2014-2020), tyngdpunkter
 9. Fortsättningen för fiskeriförsäkringsverksamheten, JSM:s förslag till ny lagstiftning
 10. Följderna av den köpbojkott som delvis riktats mot den inhemska fångade fisken, åtgärder för att förbättra situationen
 11. Fiskets kodex (principerna för ansvarsfull verksamhet)
 12. Anvisningar för god praxis i kust- och insjöfisket
 13. Förbundets verksamhet 2012

a.ekonomiska situationen

b.verksamhetsmässiga situationen, arbetsplan hösten 2012

c.projektsituationen

 1. Aktuella frågor – lägesöversikt (vid behov granskning av förbundets position)

a.laxfrågan

b.verkställigheten av övervakningsförordningen, speciellt spårbarheten

c.övriga aktuella ärenden

 1. Övriga ärenden
 2. Mötets avslutande

För tilläggsinformation:      Ordförande Olavi Sahlstén, tel. 0400-227 448

  Förbundets byrå, tel. 0400-720 690 eller e-post sakl@sakl.fi