Förbundets styrelse sammankommer till det traditionella sommarmötet 29-30.8 i Tammerfors.

Ärendelistan är lång och till höstens frågor hör som alltid följande års fiskekvoter. Den nya fiskelagens beredningssituation och dess möjliga behandling i riksdagen är på listan liksom lax- och öringsstrategins följande skeden. De enhetsvisa kvoterna i pelagiska fisket och i laxfisket har redan under många år väckt diskussion bland fiskarna. Sanktionerna mellan EU och Ryssland påverkar fiskerinäringen i stor utsträckning och situationen väcker oro inom näringen.

Ärenden:

1. Mötets öppnande
2. Mötets lagenlighet och beslutförhet
3. Protokolljustering 1/2014
4. Konstituering av styrelsen

· val av vice ordförande (konstaterande)

· övriga val

5. ICES:s rådgivning för år 2015, kommissionens kvotförslag för år 2015, nationell beredning
6. Fiskesituationen, reglering av fisket hösten 2014
7. Allmänna marknadssituationen, EU-/Ryssland-sanktioner, kvalitetsfrågor, verkställigheten av spårbarheten
8. Lagen om fiske, lägesöversikt, beredning inför riksdagsbehandlingen
9. Nationell strategi för lax och öring, lägesöversikt, verkställighet
10. Gösarbetsgruppen
11. Åtgärdsprogrammet (EHFF) 2014-2020, nationella EHFF-lagen, lägesöversikt
12. Enhetsvisa kvoter, beredningssituationen
13. Fiskveckan 2016
14. Organisationens tillstånd 2014

· ekonomiska situationen, medlemsavgifter, arbetsplan hösten 2014

15. Aktuella frågor – lägesöversikt (vid behov granskning av förbundets position)

· Minister Orpo, möte 13.8.2014

· Jakt på säl 2014-2015

· Dioxinövervakning (och PAH-undantag)

· Nationella övervakningslagen

· Utsläppet i Kumo älv/ Norilsk Nickel Harjavalta Oy

· FYFF-VFFI samarbete, följande skede

· Fiskens väg till matbordet – broschyr

· Miljöministeriets grupp för tumlare

· Pro Fisk 20 år

· övriga aktuella ärenden

16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande

Ytterligare uppgifter: Styrelsens ordförande Olavi Sahlstén 0400-227 448 eller vd Kim Jordas 0400-720 690