Tid                Fredag 29.3.2019 kl. 14.15-16.00

Plats              Holiday Club Caribia, Kongressgränd 1, Åbo

Ärenden

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
 5. Konstaterande av närvarande mötesdelegater
 6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018, bokslut och revisorernas utlåtande, fastställande av bokslutet
 7. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga
 8. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2019
 9. Behandling av styrelsens förslag till budget för år 2019
 10. Val av ordförande för förbundets styrelse samt av styrelsens ordinarie medlemmar samt för dessa personliga suppleanter för det följande året
 11. Val av revisorer och suppleant för att revidera 2019 års räkenskaper
 12. Fastställande av anslutningsavgifter och årliga medlemsavgifter för år 2020
 13. Beslut om erläggande av arvoden åt styrelsemedlemmarna
 14. Beslut om erläggande av arvoden åt revisorerna
 15. Behandling av möjliga ärenden väckta av styrelsen
 16. Behandling av ärenden, vilka av medlemmarna minst 14 dagar före mötet inlämnats till styrelsen för behandling på mötet
 17. Mötets avslutande

Lappträsk 22.2.2019

Styrelsen

Anmälan till årsmötet bör göras senast 22.3 till förbundets byrå. Förbundets medlem är berättigad att delta i mötet personligen eller via ombud. Varje medlem, vilket erlagt sin medlemsavgift, har en (1) röst. Varje förening som representerar kommersiella fiskare har tre (3) röster. Ett ombud kan tillika representera högst tre medlemmar, vilka har erlagt sin medlemsavgift. Understödande medlem har inte rösträtt. Föregående års förfallna medlemsavgift bör vara erlagd innan mötet.

OBS. Fiskforum ”Ilmastonmuutos ja kalatoimiala” (Klimatförändringen och fiskbranschen) arrangeras kl. 09.00-14.00 på samma plats, anmälan https://www.lyyti.fi/p/KalapaivatTurussa senast 14.3.