Förbundets extra ordinarie årsmöte hålls 3.3 i Åbo. Mötets enda ärende är förbundets stadgeändring.

Förbundets extraordinarie årsmöte 2017

Tid                      Fredag 3.3.2017 kl. 10.00-11.00

Plats                   Hotel Seaport, Passagerarhamnen, Andra tvärgatan, Åbo

Ärenden

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  3. Val av två protokolljusterare
  4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
  5. Konstaterande av närvarande mötesdelegater och antal röster
  6. Behandling av styrelsens förslag till ändring av förbundets stadgar

Stadgeändring, första behandling

Beslut om ändring av stadgar kan göras på årsmöte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de angivna rösterna, och beslutet oförändrat fastställs av ett förbundets möte som hålls tidigast trettio (30) dygn efter förstnämnda möte.

(FYFF:s stadgar 15§)

Stadgeändringens andra behandling 7.4.2017 (preliminärt)

  1. Behandling möjliga övriga ärenden
  2. Mötets avslutande

Styrelsen

Anmälan till årsmötet bör göras senast 28.2 till förbundets byrå. I mötet kan delta regionorganisationernas representanter samt förbundets person- och samfundsmedlemmar.

Hallituksen esitys sääntömuutokseksi PDF

Källa: FYFF 15.2.2017