Möteskallelse

Till regionorganisationerna                                                        

Till personmedlemmarna

För kännedom: Styrelsemedlemmarna och suppleanterna

 

Förbundets årsmöte 2017

Tid                Fredag 7.4.2017 kl. 10.00-14.00 (kaffe kl. 09.45)

Plats              Hotel Seaport, Passagerarhamnen, Åbo

Ärenden

Årsmötesprogram

kl.

10.00             Mötets öppnande

          förbundets ordförande Olavi Sahlstén

10.05             MSC-utvärderingsprocessen för trål- och ryssjefisket efter strömming och vassbuk – den aktuella situationen

          vd Kim Jordas

10.30             NTM-centralens aktuella ärenden

          fiskerichef Kari Ranta-aho

Fiskets övervakningsfrågor

          fiskerimästare Aki Koskinen

Diskussion

11.30             Lunch

12.15             Stadgeenligt årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare
 4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
 5. Konstaterande av närvarande mötesdelegater och antal röster
 6. Behandling av styrelsens förslag till ändring av förbundets stadgar. Extraordinarie årsmöte har behandlat frågan en första gång vid sitt möte 3.3.2017, beslut som bilaga (bilaga 1). Beslutet var enhälligt.

Stadgeändring, andra behandling

Beslut om ändring av stadgar kan göras på årsmöte med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de angivna rösterna, och beslutet oförändrat fastställs av ett förbundets möte som hålls tidigast trettio (30) dygn efter förstnämnda möte.

(FYFF:s stadgar 15§)

 1. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016, bokslut och revisorernas utlåtande, fastställande av bokslutet
 2. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga
 3. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2017
 4. Behandling av styrelsens förslag till budget för år 2017
 5. Val av ordförande för förbundets styrelse samt av styrelsens ordinarie medlemmar samt för dessa personliga suppleanter för det följande året
 6. Val av revisorer och suppleant för att revidera 2017 års räkenskaper
 7. Fastställande av anslutningsavgifter och årliga medlemsavgifter för år 2017 och 2018
 8. Beslut om erläggande av arvoden åt styrelsemedlemmarna
 9. Beslut om erläggande av arvoden åt revisorerna
 10. Behandling av möjliga ärenden väckta av styrelsen
 11. Behandling av ärenden, vilka av regionorganisationerna och personmedlemmarna minst 14 dagar före mötet inlämnats till styrelsen för behandling på mötet
 12. Mötets avslutande

Styrelsen

Anmälan till årsmötet bör göras senast 3.4 till förbundets byrå. I mötet kan delta regionorganisationernas representanter samt förbundets person- och samfundsmedlemmar.