Tid Torsdag 10.3.2015 kl. 10.00-11.00 (kaffe kl. 09.45)
Plats Hotel Scandic Park, Mannerheimvägen 46, Helsingfors
Ärenden

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare
4. Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
5. Konstaterande av närvarande mötesdelegater och antal röster
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015, bokslut och revisorernas utlåtande, fastställande av bokslutet
7. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga
8. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2016
9. Behandling av styrelsens förslag till budget för år 2016
10. Val av ordförande för förbundets styrelse samt av styrelsens ordinarie medlemmar samt för dessa personliga suppleanter för det följande året
11. Val av revisorer och suppleant för att revidera 2016 års räkenskaper
12. Fastställande av anslutningsavgifter och årliga medlemsavgifter för år 2017
13. Beslut om erläggande av arvoden åt styrelsemedlemmarna
14. Beslut om erläggande av arvoden åt revisorerna
15. Behandling av möjliga ärenden väckta av styrelsen
a. Utdelning av de förtjänsttecken som Republiken president har förlänat
16. Behandling av ärenden, vilka av regionorganisationerna och personmedlemmarna minst 14 dagar före mötet inlämnats till styrelsen för behandling på mötet
17. Mötets avslutande

Styrelsen

Anmälan till årsmötet bör göras senast 4.3 till förbundets byrå. Om man också deltar i Fiskveckan -evenemanget bör anmälas göras omedelbart. I mötet kan delta regionorganisationernas representanter samt förbundets person- och samfundsmedlemmar.