joulunajanAkWebkuva1

Nästa år ändrar många saker inom fisket eller så håller de på att ändra. Senast nu måste alla yrkesfiskare ta reda på vad förändringarna innebär för den egna företagsverksamheten. Tyvärr är inte samtliga detaljer ännu kända gällande alla förändringar.

Nationellt är den största förändringen sannolikt på kommande först om ungefär ett år. Förslaget till ny lag om fiske behandlas av riksdagen. Lagen torde träda i kraft 1.1.2016. På ministeriet förbereder man även den nya förordningen om fiske, som i praktiken ger noggrannare bestämmelser för utövandet av fisket. De första utkasten till ny förordning fås i början av nästa år. Förbundet bevakar naturligtvis beredningen av förordningen ur näringens synvinkel.

Statsrådet godkände 4.12 förslaget till nytt åtgärdsprogram för fiskerinäringen för perioden 2014-2020. Nu inväntas kommissionens godkännande och i bästa fall kan stöd beviljas från det nya programmet lite före sommaren. Även om förbundet alldeles på slutmetrarna fick till stånd några förbättringar speciellt gällande ersättningarna för sälskador, kan förbundet inte vara nöjd med slutresultatet. Yrkesfisket förblir klart i en biroll i programmet och stöden för att befrämja yrkesfisket är allt svagare. Det här beror förstås på EU-bestämmelsernas tyngdpunkter, men även nationellt anser man att övriga sektorer ger bättre tillväxt under perioden. Det löner sig dock att utnyttja de minimala stöden maximalt.

Den nationella tillsyns- och påföljdslagen inför bestämmelser som redan tidigare beslutats om på EU-nivå. Bestämmelserna är överdimensionerade och passar inte Finlands småskaliga fiske, men vi är tvungna att följa EU-förordningarna. Även riksdagen uttryckte sin hjälplöshet inför situationen. Senast nu skulle det vara skäl att påbörja uppluckrandet av bestämmelserna på EU-nivån. Dock kunde det, med kännedom om hur EU fungerar, leda till en ännu värre djungel av bestämmelser.

Även de nya spårbarhetsbestämmelserna inverkar på det dagliga utövandet av fisket i havsområdet. Fiskarna har ansvar för att leverera de krävda uppgifterna till fiskens förstahandsköpare (annat än direktförsäljning till konsumenten). Förbundet uppmanar sina medlemmar att sköta sin andel ordentligt, det är en del av yrkesfiskarnas ansvarsfulla verksamhet.

Även generellt borde varje yrkesfiskare sköta den egna verksamheten sakligt och följa bestämmelserna. Näringen är under luppen hela tiden och alla, även små, ”felsteg” kan i fortsättningen vara till skada för näringen. Varje yrkesfiskare fungerar som ett visitkort för näringen – såväl på gott som ont.

Under nästa år börjar även beredningen av enhetsvisa kvotsystemen för såväl de pelagiska arterna som för laxen. Förbundet kommer att satsa på detta. Som stöd för de slutliga besluten behövs det en grundlig beredning både på myndighetsnivå och inom näringen. Det kan även hända, att man inom näringen går in för nya sätt att sköta yrkesfiskarnas intressebevakning och förvaltningen av fisket. Så har man redan gjort i grannländerna Danmark och Sverige.

Vi önskar alla medlemmar en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!

Olavi Sahlstén 
ordförande

Kim Jordas 
verkställande direktör