Under år 2021 förädlade de finländska företagen 72 miljoner kilo fisk.  Mängden var nästan fyra miljoner kilo mindre än år 2019, då fiskförädlingsproduktionen statistikfördes senast.

  • Råvaran till produkterna utgjordes av 38 miljoner kilo inhemsk och 34 miljoner kilo importerad fisk.  Jämfört med år 2019 minskade mängden inhemsk fisk med sju miljoner kilo medan den utländska mängden ökade fyra miljoner kilo.
  • Den vanligaste fisken som användes inom förädlingsindustrin var lax, följt av strömming och regnbåge. Dessa tre arter svarade för 92% av allt fiskråmaterial.
  • Förädling av den norska importerade laxen ökade till 27 miljoner kilo.
  • Produktionen av hel djupfryst strömming och vassbuk minskade med två miljoner kilo från 23 miljoner kilo till 21 miljoner kilo.
  • Nästan 26 miljoner kilo fisk förädlades till färska filéer. Två tredjedelar av detta var lax som importerades från utlandet.
  • Det fanns 119 fiskförädlingsföretag, varav 16 behandlade volymer som översteg en miljon kilo. De största företagen stod för 86 procent av den totala mängden förädlad fisk.

Källa: Naturresursinstitutet 26.10.2022