År 2017 uppgick fiskeriföretagens intäkter till totalt 959 miljoner euro och branschen sysselsatte 1 643 företag. Fiskeriföretagen genererade 2 498 årsverken. Av företagen var 71 procent fiskeföretag. Sett till intäkterna och sysselsättningen var fiskförädlingen den största sektorn. Fiskförädlingen stod också för det högsta nettoresultatet i branschen. Vattenbruksföretagen förbättrade sina nettoresultat mest.

Enligt lönsamhetsstatistiken för fiskerinäringen sysselsatte fiskerinäringen 1 643 företag 2017. Statistikuppgifterna gäller företag verksamma inom sektorerna kommersiellt fiske i havsområdet, vattenbruk, fiskförädling, partihandel och minuthandel. Tills vidare omfattar statistiken inte företag inom insjöfisket.

– Merparten, 71 procent, av företagen inom fiskerinäringen var fiskeföretag. Fiskhandeln och fiskförädlingen är mycket koncentrerade sektorer, de tio största företagen står för klart över 80 procent av sektorernas totala omsättning. Även inom vattenbruket stod de tio största företagen för över hälften av den totala omsättningen, säger Markku Kärnä, forskare vid Naturresursinstitutet.

Fiskerinäringssektorernas totala intäkter uppgick till 959 miljoner euro, vilket är 6 procent mer än 2016. Fiskförädlingen och fiskhandeln stod för närmare 90 procent av intäkterna i branschen.   Fiskförädlingsföretagen förbättrade sina intäkter med 13 procent och uppvisade de största intäkterna inom fiskerinäringen, 354 miljoner euro.

Fiskerinäringen genererade 2 498 årsverken. Antalet låg på samma nivå som under fjolåret. Fiskförädlingens sysselsättande effekt var störst med en andel om 30 procent. Parti- och minuthandeln med fisk hade en andel på totalt 45 procent. 

Fiskerinäringens nettoresultat var positivt inom alla sektorer. Fiskförädlingen uppvisade det högsta nettoresultatet, 8,8 miljoner euro. Vattenbruksföretagen nådde nästan lika högt och mångdubblade sitt nettoresultat från 2016.

Källa: Naturresursinstitutet 29.10.2019, länk https://stat.luke.fi/sv/fiskerinärigens-lönsamhet-2017_sv