År 2021 var också ett exceptionellt år för fiskeindustrin. Marknaderna skakades fortfarande av effekterna av pandemin, och de första indikationerna på en energikris började dyka upp. Intäkterna inom fiskerisektorn fortsatte att minska under 2021 och nådde sin lägsta nivå på över ett decennium.

  • År 2021 sysselsatte fiskerinäringen 1 765 företag. Av dessa var 70 procent fiskeföretag, huvudsakligen inom småskaligt fiske. 
  • Fiskerinäringen genererade 2 125 årsverken, av vilket fiskförädlingens andel var störst med cirka 40 procent. Parti- och minuthandeln med fisk hade en andel på cirka 30 procent, och primärproduktionen stod för 30 procent. Sysselsättningen ökade inom vattenbruket, men minskade inom de övriga sektorerna.
  • Under 2021 uppgick den totala avkastningen för fiskeföretag till 836 miljoner euro, den lägsta på mer än tio år. Sett till intäkterna var fiskförädlingen den största sektorn, 426 miljoner euro. Den näst största sektorn var partihandeln med fisk, med intäkter om 220 miljoner euro. Intäkterna uppgick till 56 miljoner euro inom minuthandeln specialiserad på fisk, till 83 miljoner euro inom vattenbruket och till 51 miljoner euro inom det kommersiella fisket.
  • Fiskerinäringens förädlingsvärde uppgick till 140 miljoner euro, som till största delen (52 miljoner euro) härrörde från fiskförädlingen. Partihandeln stod för det näst största förädlingsvärdet, 34 miljoner euro. Förädlingsvärdet för det kommersiella fisket i havet uppgick till nästan 20 miljoner euro och i insjöarna till cirka 7 miljoner euro.
  • Det kommersiella fiskets nettoresultat var 6,9 miljoner euro i havet och cirka 1 miljon euro i insjöarna. Vattenbruksföretagen redovisade en förlust på 13,6 miljoner euro.
  • Fiskpartihandelns nettoresultat förbättrades jämfört med föregående år och uppgick till 9,4 miljoner euro, medan fiskförädlingens resultat försämrades och uppgick till en förlust på 2,5 miljoner euro.

Källa: Naturresursinstitutet 15.6.2023