De totala intäkterna inom fiskerinäringssektorerna minskade 2019 och endast förädlingsföretagen lyckades förbättra sina intäkter. Fiskeriföretagens intäkter uppgick till totalt 930 miljoner euro och sektorn genererade 2 342 årsverken. Av intäkterna inom fiskerinäringen härrörde nästan 80 procent från fiskförädlingen och partihandeln med fisk. Även nettoresultaten sjönk, med undantag för partihandeln med fisk, samtidigt som investeringarna ökade.

År 2019 verkade 1 459 företag inom fiskerinäringen. Uppgifterna omfattar företag verksamma inom kommersiellt fiske i havsområdet, vattenbruk, fiskförädling, partihandel och minuthandel. Tillsvidare omfattar Naturresursinstitutets data om fiskerinäringens lönsamhet inte företag inom insjöfisket. Av företagen inom fiskerinäringen var 70 procent fiskeföretag, och merparten av dessa var kustfiskeföretag med liten omsättning.

År 2019 inbringade fiskerinäringen sammanlagt 930 miljoner euro. Med undantag för förädlingsföretagen var intäkterna inom samtliga fiskerinäringssektorer mindre än år 2018. De bästa intäkterna nådde fiskförädlingen och partihandeln med fisk med 404 miljoner euro respektive 314 miljoner euro.

Fiskerinäringen genererade 2 342 årsverken, vilket var en minskning med tre procent jämfört med år 2018. Fiskförädlingen och partihandeln med fisk hade den största sysselsättande effekten och stod för 61 procent av årsverkena inom sektorn. En fjärdedel arbetade inom primärproduktionen, det vill säga fiske och vattenbruk.

Svagare lönsamhet – partihandeln enda undantaget

– Lönsamheten inom fiskerinäringen försämrades år 2019. Partihandeln med fisk var den enda sektor som lyckades förbättra sitt nettoresultat till 7,1 miljoner euro. Lönsamheten inom fiskförädlingen försämrades betydligt, men sektorn redovisade ändå ett nettoresultat på 7,6 miljoner euro som var det bästa inom fiskerinäringen år 2019. Recirkulationsanläggningarnas resultat försvagades ytterligare, vilket ledde till att vattenbrukssektorn stannade på en förlust på 3,1 miljoner euro, säger forskare Joonas Valve.

Ökande investeringar inom fiskerinäringen

– Investeringarna inom fiskerinäringen ökade år 2019 jämfört med föregående år. De största nettoinvesteringarna återfanns inom fiskförädlingen, där storföretag stod för lejonparten av investeringarna som uppgick till 30,6 miljoner euro, säger forskare Joonas Valve.

Även stora trålfiskeföretag ökade sina investeringar; nettoinvesteringarna inom fisket uppgick totalt till nästan tio miljoner euro. Trots att nettoinvesteringarna inom vattenbruket minskade betydligt jämfört med föregående år uppgick de ändå till nästan sju miljoner euro.

Uppgifterna finns i Ekonomidoktorn och på stat.luke.fi

Naturresursinstitutet publicerar ekonomiska nyckeltal om fiskeriföretagen på webbplatsen Ekonomidoktorn och i statistikdatabasen på stat.luke.fi. Dessa innehåller de ekonomiska nyckeltalen för 2008-2019 på finska, svenska och engelska. Nyckeltalen presenteras för förädling och fiskhandel enligt företagets storlekskategori, för vattenbruk enligt produktionsinriktning och för fiske enligt typ av fiske.

Bild: Reella intäkter från kommersiellt fiske, vattenbruk, fiskförädling, partihandel och minuthandel (mn €) 2008–2019.

Källa: Naturresursinstitutet 15.6.2021