Bytesmängderna för jaktåret som avslutades i slutet av juli minskade för östersjövikarsälens del, men gråsälsbytet ökade jämfört med föregående jaktår. Gråsälsbytet ökade med 79 % och bytet av östersjövikare minskade med 12 % jämfört med fjolåret.

Gråsälsbytet under jakten 1.8.–31.12.2020 och 16.4.–31.7.2021 var totalt 413 (jaktperioden 2019-2020 var gråsälbytet 231) individer, av vilka 130 (64) st. fälldes i stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, 119 (81) st. i Sydvästra Finland och 164 (86) st. i Finska viken. Gråsälsbytet på alla havsområden ökade jämfört med det tidigare året.

Jaktkvoten för gråsäl som regleras genom jord- och skogsbruksministeriets förordning var då totalt 1 050 individer, varav 350 i Bottenviken-Kvarken, 400 i Sydvästra Finland och 300 i Finska viken. Bytet blev således 39 % av den tillåtna gråsälskvoten. I stamförvaltningsområdet för Finska viken fälldes 55 procent, i Sydvästra Finland 30 procent och i Bottenviken-Kvarken 37 procent av den regionala kvoten. Ministeriets förordning angående kvoten (högst 1050 st. per jaktår) är i kraft till och med år 2022.

Med stöd av de jaktlicenser som Finlands viltcentral beviljade 1.8.2020-31.7.2021 fälldes totalt 273 östersjövikare, under motsvarande jaktperiod 2019-2020 uppgick bytesmängden till 311 östersjövikare. Östersjövikarens jakttid ändrades från och med juni 2018 till att motsvara gråsälens jakttid, östersjövikarens fredningstid är således 1 januari till och med 15 april. Den kvot som fastställdes av jord- och skogsbruksministeriet för tiden 1.8.2020-31.7.2021 var 375 vikare på stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken, som sträcker sig från Torneå till Kristinestad. Jaktlicenser för vikare beviljades inte utanför stamförvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken.

Förfarande med jaktlicenskrav för jakt på vikarsäl ändrades till kvoterad jakt

Statsrådet ändrade jaktförordningen i april i år så, att man vid jakt på östersjövikare inte mer behöver jaktlicens, bytesmängden regleras nu i stället med hjälp av en regional jaktkvot, med sk. avlysningsjakt. Under nuvarande jaktperiod kan vikarsäl fällas inom gränserna för den regionala kvot som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet.

Nuvarande jaktårs kvot 1.8.2021-31.7.2022 medger en jakt på 375 östersjövikarsälar i Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde. Antalet är det samma som det tidigare jaktåret. I fall att den fastställda kvoten uppfylls före jakttiden på vikarsäl upphör, är Finlands viltcentral förpliktigad att avbryta jakten på ifrågavarande stamskötselområde.

Båda sälarternas stammar är starka och livskraftiga. År 2020 såg man vid räkning i Östersjön nästan 40 000 gråsälar. Ungefär 17 000 av dessa befann sig på finskt havsområde. På bas av beräkningen av vikarsälstammen i Östersjöområdet är det nu över 20 000 östersjövikare i Bottenviken-Kvarkens stamskötselområde. Uppföljningen av gråsälstammen på finskt havsområde görs av Naturresursinstitutet. Bottenvikens vikarsälinventeringar ansvarar Sveriges naturhistoriska museum för.

Syftet med den jakt som sker med stöd av jaktkvot är att förhindra och minska de skador som sälstammarna orsakar på fisket och fiskodlingen.

Källa: Finlands viltcentral 11.8.2021