Enligt förhandsuppskattningar uppgick den totala fångsten för det kommersiella fisket i havsområdet till 94 miljoner kilo år 2021. Detta var 18 miljoner kilo mindre än året innan. Fångsten bestod i huvudsak av strömming och vassbuk. Främst ryssjor och nät användes i kustfisket. Även fångsten av de flesta arterna som fiskades vid kusten stannade under genomsnittsfångsterna på 2000-talet. 

Enligt Naturresursinstitutets förhandsuppskattning uppgick strömmingsfångsten i fjol till 74 miljoner kilo, vilket var 19 miljoner kilo mindre än år 2020. Mängden vassbuk, som är en bifångst vid strömmingsfisket, var två miljoner kilo mer än året innan, 15 miljoner kilo. Över hälften av vassbuksfångsten och 15 procent av strömmingsfångsten landades i estniska och svenska hamnar.

Endast hälften av fångstkvoten för strömming på Bottniska viken utnyttjades

– Fångsten för det kommersiella fisket i havsområdet bestod till 94 procent av främst trålfiskad strömming och vassbuk. Strömmings- och vassbuksfisket var mycket koncentrerat och över hälften av fångsten drogs upp av sju trålare på 30–40 meter. Sammanlagt drogs strömming och vassbuk upp av cirka 35 trålare och cirka 220 fartyg med ryssja eller nät. Merparten av strömmingen fiskades i Bottenhavet, vassbuken i sydvästliga havsområden, berättar överaktuarie Pirkko Söderkultalahti från Naturresursinstitutet.

Fångstmängderna för strömming, vassbuk, torsk och lax regleras internationellt genom fångstkvoter som fastställs årligen. Syftet med kvoterna är att säkerställa att fiskbestånden nyttjas på ett hållbart sätt. En strömmingskvot har fastställts för Finland för två fiskeområden. I fjol utnyttjades 55 procent av kvoten för Bottniska viken. Av kvoten för Finska viken-Östersjöns huvudbassäng utnyttjades 93 procent.

En stor del av Bottniska vikens fångstkvot utnyttjades inte på grund av regleringen av fisket, då fångstkvoten undantagsvis ändrades mitt under året från 53 miljoner kilo till 102 miljoner kilo. Beslutet om en ökning av kvoten fattades i ett så sent skede med tanke på marknadens verksamhet att fiskare och fiskförädlingsföretag inte kunde reagera till det.

Vassbukskvoten utnyttjades i sin helhet. Av laxkvoten utnyttjades tre fjärdedelar, eller drygt 26 000 laxar.  Torskbestånden i Östersjön är mycket illa ute, och därför har torskkvoterna reducerats kraftigt de senaste åren.För inte mer än tio år sedan uppgick torskfångsterna i Finland till över en miljon kilo, men i fjol uppgick torskfångsten till 35 ton, vilket endast är ett par procent från fångsten tio år bakåt i tiden.

Drygt ettusen aktiva fiskare

– Merparten av de kommersiella fiskarna fiskade med nät eller ryssjor i kustområdet. Den vanligaste fångstarten i kustfisket var abborre, som över 800 kommersiella fiskare fick till fångst, konstaterar Söderkultalahti.

Fångsten av abborre ökade från året innan, men var något mindre än genomsnittet för 2000-talet. De näst vanligaste fångstarterna inom kustfisket efter abborren var sik, gädda, gös, braxen, mört, lake, öring, nors, strömming, id och lax. Jämfört med genomsnittsfångsten för 2000-talet var fångsten av nors och siklöja större i fjol. Fångsten av gös och sik stannade hälften av genomsnittsfångsten för 2000-talet, fångsten av öring till en fjärdedel. Också fångsterna av lax, lake och gädda var mindre än genomsnittet.

– De mindre fångstmängderna beror bland annat på att det fiskas mindre. Under de senaste tio åren har antalet aktiva fiskare minskat från över 2 100 till mindre än hälften.

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna baserar sig på Naturresursinstitutets förhandsuppskattning om fångsten för det kommersiella fisket i havsområdet. De preliminära uppgifterna om fångsten av strömming, vassbuk, lax och torsk är mycket tillförlitliga. Däremot kan fångstmängderna för de övriga arterna preciseras något i den slutliga statistiken som blir klar i maj. Alla kommersiella fiskare är skyldiga att rapportera sin fångst. Detta ska beroende på fångstart och fartygets storlek göras antingen direkt från havet, inom 48 timmar från det att fångsten landats eller före den 20 i den påföljande månaden. Fartyg på över 15 meter är utrustade med satellitpositionering som anger var fartygen rör sig. NTM-centralen i Egentliga Finland och Ålands landskapsregering följer hur fångstkvoterna nyttjas. Naturresursinstitutet får tillgång till fiskeuppgifterna för upprättande av statistik och för forskning.

Statistik: Kommersiellt fiske i havet 2021 (preliminär)

Källa: Luke 27.1.2022