Rådet har nått en preliminär överenskommelse med Europaparlamentet om uppdaterade regler som ska bidra till att förhindra överfiske. Översynen av systemet för fiskerikontroll innebär att man moderniserar kontrollen av fiskeverksamheten för att se till att EU-fartyg och fartyg som fiskar i EU:s vatten följer den gemensamma fiskeripolitikens regler.

Genom avtalet uppdateras omkring 70 % av de befintliga reglerna för kontroll av fiskefartyg i syfte att göra EU:s fiske mer hållbart. Till de viktigaste nyheterna hör

  • kontrollsystem för fartyg (VMS) och elektroniska rapporteringsverktyg: för att säkerställa efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitiken kommer alla fiskefartyg att spåras med hjälp av VMS (för vissa mindre fartyg kommer dessa regler att gälla från och med 2029) och vara skyldiga att registrera sina fångster på elektronisk väg
  • fritidsfiske: fritidsfiskare som fångar särskilda arter blir tvungna att registrera sig och registrera och rapportera sina fångster med hjälp av ett elektroniskt system
  • landningsskyldighet: elektroniska fjärrövervakningsverktyg ska användas för att säkerställa att oönskade fångster förs i land
  • översyn av sanktionssystemet: miniminivåer för administrativa ekonomiska påföljder kommer att fastställas för allvarliga överträdelser av reglerna, som ett alternativt till straffrättsliga påföljder; en förteckning över gemensamma kriterier för vissa av de förtecknade allvarliga överträdelserna kommer att fastställas på EU-nivå.
  • förbättrad spårbarhet genom hela leveranskedjan: det blir lättare att spåra färska fiskeri- och vattenbruksprodukter (inbegripet bearbetade produkter på grundval av en studie från kommissionen och med en femårig övergångsperiod)

Förebyggande av överfiske

Det finns också nya regler om toleransmarginalen (eller felmarginalen) vid uppskattningen av fångster, vilket kommer att bidra till att felrapportering kan undvikas. Insamlingen av uppgifter om fritidsfiske kommer också att förbättras.

Slutligen kommer vissa större fartyg att utrustas med en anordning för att mäta maskinstyrkan, så att deras fiskekapacitet hålls inom de gränser som är fastställda i den gemensamma fiskeripolitiken.

I allmänhet kommer de nya reglerna att börja gälla mellan två och fyra år efter det att de antagits. Det ger EU:s fiskerimyndigheter och andra berörda parter tillräckligt med tid för anpassning till de nya kraven.

Nya regler för importerade produkter

Ett digitalt system (kallat Catch) kommer att införas inom ramen för fångstcertifieringssystemet, för olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske). Syftet är att se till att fångstintyg och andra tillhörande dokument förvaltas i en enda digital miljö som omfattar hela EU, för att på så sätt förbättra myndigheternas förmåga att upptäcka produkter som härrör från IUU-fiske.

Länder utanför EU kommer att kunna ta fram och validera fångstintyg direkt i den digitala miljön för Catch. För fiskeriprodukter som importeras till EU måste importörerna också lämna in fångstintyg via Catch.

Varför kontrolleras fiskeverksamheten?

EU är världens största marknad för fisk och skaldjur, och fisket har stor ekonomisk, social och kulturell betydelse i många EU-länder.

Genom den gemensamma fiskeripolitiken fastställs principer som ska bidra till att bevara sunda fiskbestånd i EU:s vatten och samtidigt stödja fiskesamhällena. De omfattar kvoter för att förhindra överfiske, begränsningar av fartygens maskinstyrka och en skyldighet att släppa ut känsliga arter som hajar i vattnet igen.

För att kunna se till att dessa regler efterlevs behöver EU ett modernt, effektivt och harmoniserat system för fiskerikontroll som utnyttjar bästa tillgängliga teknik.

Vad händer nu?

Medlemsländernas EU-ambassadörer kommer att uppmanas att godkänna den överenskommelse som nåtts med parlamentet vid ett kommande möte i Coreper. Texten till förordningen kommer därefter att granskas av juristlingvister innan den antas av ministrarna vid ett kommande rådsmöte.

Bakgrund

Den viktigaste rättsliga ramen för EU:s system för fiskerikontroll fastställs i förordning (EG) nr 1224/2009 om fiskerikontroll. Övervakningen utförs av nationella myndigheter, med stöd av och i samarbete med EU-kommissionen och Europeiska fiskerikontrollbyrån (EFCA).

År 2018 offentliggjorde kommissionen ett förslag om att se över kontrollsystemet för att förenkla det, göra det effektivare och säkerställa full överensstämmelse med den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Huvudsyftet var att förbättra uppgifternas tillgänglighet och tillförlitlighet, harmonisera genomförandet i alla EU-länder, minska de administrativa bördorna och uppmuntra användningen av teknik som till exempel övervakningskameror.

Rådet enades om sin ståndpunkt om förslaget (en allmän riktlinje) den 28 juni 2021. Förhandlingarna med parlamentet inleddes i juli 2021.

Källa: EU rådet 31.5.2023