Under början av sommaren har ett märkbart lägre antal laxar vandrat upp för att leka i Torne älv och Simo älv jämfört med flera tidigare år under motsvarande tidsperiod. Senast vandrade lika få laxar upp i Simo älv år 2017 och i Torne älv år 2011.

I början av säsongen observerades ett större antal över en meter långa laxar än vanligt som vuxit i havet i minst tre år. För närvarande vandrar medelstora laxar med två havsår upp i älvarna och deras antal ser ut att understiga förväntningarna. Smålax som tillbringat ett år i havet vandrar upp senare under sommaren. Det slutliga antalet uppvandrande laxar fastställs efter augusti.

– Den naturliga överlevnaden av yngel som vandrat ut i havet var svagare än tidigare 2020–2021. Därför finns det inte mer vuxna laxar som återvänder för att leka, trots att mängderna yngel som vandrat ut i havet varit relativt stora och laxfisket i havsområdet har minskat, berättar Jenni Prokkola, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Fram till den 5 juli hade 1382 laxar vandrat upp i Simo älv och 12 314 laxar vandrat upp i Torne älv. Antalet laxar som vandrade upp i Torne älv dagligen var normalt fram till mitten av juni, men i slutet av juni, när vandringstoppen vanligen inträffar, var antalet laxar mindre än under de föregående åren. Uppvandringen började ovanligt aktivt redan i maj i Simo älv, men den vanliga vandringstoppen i juni uppnåddes inte.

Det är inte känt varför antalet laxar som vandrar upp i älven har minskat. Det har funnits ont om föda för yngel som under de senaste åren vandrat ut i havet. Dessutom leder ökade vattentemperaturer till följd av att klimatet värms upp även till att laxar förbrukar mer energi.

– För populationernas framtid är en nedgång under ett år ännu inte ödesdiger, och det är möjligt att yngelproduktionen trots detta hålls på en god nivå. Mycket beror på om mängden fisk kommer att vara lika låg under de kommande åren, konstaterar Prokkola.

35 procent av Bottniska vikens laxkvot har fiskats

Under början av sommaren var yrkesfiskarnas fångst av lax i Bottniska viken mindre än under motsvarande period de senaste åren.

– Utifrån uppföljningen av fångsten av kvoterade fiskarter hade cirka 35 procent (9445 laxar) av Finlands kvot i Bottniska viken fiskats fram till den 5 juli, säger Tapani Pakarinen, forskare vid Naturresursinstitutet.

Finlands laxkvot i Bottniska viken har de senaste fem åren utnyttjats till i genomsnitt 81 procent. Fiskekvoten för innevarande år omfattar 27 163 laxar. Om mindre fångster ackumuleras från havsfisket även under resten av sommaren, blir en större andel av Finlands laxkvot än genomsnittet antagligen outnyttjad i år.

Även i Sverige har fångsterna till havs varit små. Endast 44 procent av Bottenvikens kvot har utnyttjats och hittills har fisket inte avbrutits mitt i fiskesäsongen såsom under tidigare år.

Följ laxvandringen via webben

Du kan följa hur antalet uppvandrande laxar utvecklas på (https://kalahavainnot.luke.fi/) fram till tidig höst då uppföljningen avslutas. Naturresursinstitutet ger nästan dagligen ny information om hur antalet lax har utvecklats.

Uppföljning av uppvandrande lax i Torne älv

Uppföljning av uppvandrande lax i Simo älv

Källa: Naturresursinstitutet 6.7.2023