Valtioneuvosto on 27.9. antanut hallituksen esityksen laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta. Lain tavoitteena on kehittää vahinkojen ennaltaehkäisyä sekä selkeyttää korvauksen myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan liittyviä menettelyjä.

Esityksessä säädettäisiin avustusjärjestelmästä tukemaan vahinkojen ennaltaehkäisyä. Jatkossa ELY-keskukset voisivat myöntää avustusta vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Avustusta voisivat hakea yritysten lisäksi myös luonnolliset henkilöt, yhdistykset, säätiöt, paliskunnat ja kunnat.

Lisäksi korvauksista ja tuista säädettäisiin yhdessä laissa nykyisen kahden säädöksen sijaan. Korvaukset ja tuet koskevat luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten aiheuttamia vahinkoja sekä maakotkan porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Esityksessä säädettäisiin myös vahinkojen korvaamisesta valtion talousarviovaroilla tilanteissa, joissa kustannusten sietäminen olisi yksityishenkilölle tai yritykselle kohtuutonta. Korvauksia voitaisiin maksaa viljelys- ja eläinvahingoista. ELY-keskuksen hyväksymän asiantuntijan tulee todentaa vahinko, jotta se voidaan korvata.

Maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen osalta säädettäisiin vahingoista maksettavista laskennallisista tuista, sillä näitä vahinkoja ei voida käytännössä todentaa tai arvioida.

Uusi laki tulisi voimaan sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt lakiehdotukseen sisältyvät tukijärjestelmät.

Merimetso – ympäristöministeriö jätti kala-alan huomioimatta

Lain lausuntokierroksen aikana (syksy 2020) Suomen Ammattikalastajaliitto piti hätkähdyttävää, että luonnoksesta puuttuu säädökset merimetson kaupalliselle kalastukselle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Liiton lähtökohtana on, että jos yhteiskunta haluaa ylläpitää vahingollisen suurta, kaupalliselle kalastukselle mittavia vahinkoja aiheuttavaa merimetsokantaa, on vahingot korvattava kalastusyrittäjille. Liitto totesi, että hallituksen esitystä on täydennettävä kaupallisen kalastuksen kärsimien vahinkojen osalta. Mahdollinen korvausmalli voisi löytyä porotalouden reviirikohtaisesta tuesta. Merimetsokolonian lähialueella toimiville kalastajille suoritettaisiin korvaus kolonian koon perusteella (merimetsoparien määrä). Myös muun muassa Suomen Kalankasvattajaliitto oli aktiivinen asiassa.  

Valtioneuvoston lopullisessa esityksessä ei vieläkään huomioida merimetsojen kalataloudelle aiheuttamia vahinkoja. Esityksen perustelumuistion mukaan ympäristöministeriön johdolla selvitetään tarkemmin merimetsojen ja harmaahaikaroiden kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen suuruutta, mahdollisuuksia ehkäistä vahinkoja sekä erilaisia mahdollisuuksia vahinkojen tukijärjestelmän luomiseksi. Lisäksi ympäristöministeriö käynnistää tutkimushankkeen kaupallisten kalastajien saalistappioiden määrästä, jonka merimetsot aiheuttavat vahingoittamalla pyydyksiin jääneitä kaloja. Selvitysten perusteella arvioidaan korvausjärjestelmän tarve ja edellytykset. Mikäli selvitysten perusteella katsottaisiin aiheelliseksi valmistella tukijärjestelmä merimetson ja harmaahaikaran kalanviljelylaitoksille sekä merimetson pyydyksiin jääneiden kalojen vahingoittamisen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi kaupalliselle kalastukselle, näitä koskeva muutosehdotus annetaan mahdollisuuksien mukaan täydentävänä esityksenä eduskunnalle.

Lähde: Ympäristöministeriö tiedote 27.9.2021 ja SAKL