Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue haki syksyllä 2021 lupaa ampua merimetsoja keväisin helmikuun alusta siihen saakka, kunnes alueella havaitaan ensimmäisten poikasten kuoriutuneen. Lupaa haetaan viideksi vuodeksi, vuosille 2022–2026. Lupaa haettiin yhteensä 5000 linnun ampumiseen. Määrä jakautuisi viidelle vuodelle, eli vuosittainen määrä olisi 1000 lintua.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Raumalla oli vuonna 2020 Suomen suurin merimetsojen pesimäyhdyskunta, 3600 pesää ja Eurajoella 1573 pesää. Arvioiden perusteella yhdyskuntien lähistöllä ruokailee pesimättömät linnut mukaan lukien noin 25 000 lintua. Paikallisten havaintojen mukaan merimetso käy ravinnonhaussa Eurajoessa ainakin Vuojoen kartanolle saakka ja merimetso on havaittu yrittämässä pesimistä kalatalousalueeseen kuuluvilla Säkylän Pyhäjärvellä ja Köyliönjärvellä.

Lupaa haettiin vakavan kalastovahingon vähentämiseksi, ongelman sisämaahan leviämisen ehkäisemiseksi ja merimetsokannan hallitsemiseksi alueella.

Lupaa haettiin keväällä tapahtuvaan ampumiseen, jotta se kohdistuisi paikallisesti kalakannoille ja kalastukselle haittaa aiheuttaviin lintuihin. Lupaa haetaan nimenomaan ampumiseen, jotta haitallisten kalastovaikutusten ehkäisyllä olisi pitkäkestoinen vaikutus. Samalla tavoitellaan erittäin suurien kolonioiden kasvun pysäyttämistä. Keväällä tapahtuvan ampumisen arvioidaan olevan sellainen keino, joka ei siirrä ongelmaa toisaalle, esimerkiksi sisävesille, muille kalatalousalueille tai muihin Pohjoismaihin. Ampumisella tavoitellaan paikallisen pesimäkannan vähentämistä vuoden 2007–2009 vuoden tasolle, eli noin 2000 pesään. Tällä tasolla voidaan arvioida, että kalansaaliit palautuisivat vähintään vuosien 2011–2014 tasoon ja elinkeinon harjoittaminen olisi vielä kannattavaa. Kaupallisella kalastuksella on tärkeä rooli osana kotimaista ruuantuotantoketjua ja kalaruuan terveys- ja ympäristöhyödyt ovat kiistattomat.

Luken lausunnon mukaan käytettävissä olevan tutkimustiedon perusteella Rauman edustalla Järviluotojen alueella pesivien merimetsojen saalistuspaine voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa alueen ahvenkannoille ja -saaliille ja heikentää siten kaupallisen kalastuksen edellytyksiä sekä vapaa-ajan kalastuksen mahdollisuuksia.

ELY-keskus toteaa 15.7.2022 antamassa päätöksessään, että hakemus täyttää lintudirektiivin 9 artiklan ehdot ja näin ollen on mahdollista poiketa luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin määräyksistä kalastukselle aiheutuvan vakavan vahingon estämiseksi. Merimetsojen voidaan arvioida aiheuttavan vakavaa vahinkoa alueen ahvenkannoille ja -saaliille Rauman edustalla Järviluodoilla pesivien merimetsojen saalistusalueella.

ELY-keskus ei kuitenkaan myöntänyt lupaa merimetsojen kevätaikaiseen ampumiseen. Poikkeuslupa myönnettiin ainoastaan syyskaudelle, jolloin merkittävin osa merimetsoista on jo muuttomatkalla. Kalastolle aiheutuvien vahinkojen vähentäminen jää näin ollen pahasti puolitiehen, taas kerran.

ELY-keskus päätös 15.7.2022 PDF

Lähde: ELY-keskus 15.7.2022 ja SAKL