Naturresursinstitutet undersöker överlevnadsgraden bland laxar som släpps tillbaka i havet från pontonryssjor vid Bottniska vikens kust.

Ifall du får en märkt lax, gör så här:

  1. Läs märkets uppgifter och meddela Naturresursinstitutet, ta gärna en bild av märket. Noggrannare instruktioner finns nedan.
  2. Släpp laxen tillbaka att fortsätta sin färd. Då fås mera uppgifter om laxens överlevnad.

Naturresursinstitutet betalar 25 euro för returnerade märken från laxar som fångats i åar eller hav. Det är inte nödvändigt att ta en märk lax som fångst eftersom en ersättning även betalas för frisläppta fiskar vars uppgifter på märket och om fångstplats, och om möjligt fotografi skickas till Naturresursinstitutet.

Enligt rekommendationerna ska man efter att ha tagit uppgifterna släppa laxen tillbaka i vattnet för att man ska få så många observationer som möjligt om laxens vandringsvägar. Det är viktigt att både kommersiella fiskare oh fritidsfiskare skickar uppgifter om märken för att vi ska få så heltäckande data som möjligt från områden både till havs och kring åar och älvar.

I samband med att märket skickas är det viktigt att ange åtminstone tid och plats då fisken fångades. Nyttiga uppgifter är även längd, vikt och fångstredskap. En anmälan om märket på nätet är tillräckligt och då är det inte nödvändigt att skicka märket per post.

Märket kan sändas elektroniskt via blanketten https://lomakkeet.luke.fi/kalamerkki?lang=sv

Eller portofritt till

LUKE
Merkki, 5005751
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Källa: Naturresursinstitutet och FYFF 2.6.2020