Fångsten för det kommersiella havsfisket uppgick till 112 miljoner kilo 2020. Detta var 23 miljoner kilo mindre än året innan. Fångsten bestod i huvudsak av strömming och vassbuk som hade fiskats med trål på öppet hav. Merparten av fiskarna fiskade med ryssjor och nät vid kusten. Fångstmängden för både fiske på öppet hav och vid kusten minskade.

Enligt Naturresursinstitutets statistik uppgick strömmingsfångsten i fjol till drygt 92 miljoner kilo, vilket var 20 miljoner kilo mindre än året innan. Också vassbuksfångsten minskade från året innan till 12,5 miljoner kilo. Finlands strömmingskvot utnyttjades till 95 procent, medan vassbukskvoten utnyttjades till fullo.

– Av havsfångsten för kommersiellt fiske landades en femtedel i Kasnäs fiskehamn vid Kimitoön. Fångst landades även utomlands, huvudsakligen i hamnar i Estland och Sverige. En femtedel av strömmingsfångsten landades utomlands, av vassbuksfångsten över hälften. En fjärdedel av den i Finland landade strömmingen användes till livsmedel, största delen av vassbuken användes till foder, berättar Pirkko Söderkultalahti, överaktuarie vid Naturresursinstitutet.

De viktigaste arterna för kustfisket var sik (0,4 mn. kg), abborre (0,7 mn. kg), siklöja (0,3 mn. kg), lax (0,2 mn. kg) och gös (0,2 mn. kg). Jämfört med långtidsmedeltalet (1980–2020) var fångstmängderna för sik, gös och lax mindre och för abborre och siklöja större.

Värdet på fångsten var 30 miljoner euro räknat utifrån de skattefria producentpriserna på fisk. Strömming var den ekonomiskt viktigaste fiskarten, (19,2 mn. €), efterföljd av vassbuk, sik, abborre, nors, gös och lax.

Livsmedelsströmmingens pris fortsatt hög, priset för odlad fisk sjönk

Producentpriset för livsmedelsströmming var fortsatt hög 2020, liksom året innan, och uppgick till 0,32 euro per kilo.

Priset på strömming som används till livsmedel beror på fiskens storlek, och priset på stor strömming som i synnerhet används för inhemska strömmingsfiléer och böckling var fortsatt hög. Priset på industriströmming som används som foder (0,19 euro/kg) steg något jämfört med året innan.

Priserna för de viktigaste kustfiskearterna sjönk eller hölls på ungefär samma nivå som under året innan. Priserna på vildfångad lax (6,13 euro/kg) och abborre (2,36 euro/kg) var desamma som året innan, medan producentpriset på gös (5,93 euro/kg) och gädda (2,05 euro/kg) sjönk något jämfört med året innan. Däremot steg priserna på sik som fångats till havs (5,04 euro/kg) och lake (5,58 euro/kg) jämfört med 2019.

Priset på regnbåge, 4,50 euro per kilo, fortsatte att minska. Även priset på odlad sik sjönk från fjolårets rekordpris till 10,32 euro per kilo.

Regnbåge är den ekonomiskt viktigaste odlade fiskarten i Finland. Coronapandemin fick priset på norsk lax att sjunka 2020 och påverkade priset på fisk som odlas i Finland, berättar forskaren Antti Takolander.

Antalet aktiva fiskare minskar

I slutet av 2020 innehöll registret över kommersiella fiskare 2 276 aktörer och 3 352 fiskefartyg som bedrev kommersiellt fiske inom havsområdet. Antalet registrerade kommersiella fiskare respektive fiskefartyg har ökat till följd av det skärpta registreringskravet i den nya fiskelagen som trädde i kraft 2016. Antalet fiskare som säljer fångsten har däremot minskat. I fjol rapporterade 1 150 aktörer sin fångst, vilket är nästan hälften mindre än antalet i början av 2000-talet. Cirka 40 procent av fiskefartygen i registret användes inom kommersiellt fiske.

Antalet redskapsdagar som beaktar antalet fångstdagar och fiskeredskap beskriver fiskemängden inom det kommersiella fisket i havsområdet. Under 2000-talet har antalet redskapsdagar minskat till hälften i ryssje- och trålfiske, till tredjedel med nätfiske och fiske med linor och krokar har upphört nästan helt.

Bakgrund till statistiken

Meddelandet gäller statistikpublikationerna om kommersiellt fiske i havet och producentpriser på fisk.

Statistiken över kommersiellt fiske i havet baserar sig på uppgifter som samlats in av NTM-centralen i Egentliga Finland och Ålands landskapsregering i centralregistret för fiskenäringen. Alla kommersiella fiskare är skyldiga att rapportera sin fångst. Detta ska beroende på fartygets storlek och fångstart göras antingen direkt från havet, inom 48 timmar från det att fångsten landats eller före den 20 i den påföljande månaden. Större fartyg är utrustade med satellitpositionering som anger var fartygen rör sig. Uppgifterna om producentpriserna på fisk samlas in från NTM-centralens register och från företag som köper upp fisken. Uppgifterna om producentpriserna på odlad fisk har lämnats av Finlands Fiskodlarförbund.

Källa: Naturresursinstitutet 26.5.2021