Frisläppande av laxar från pontonryssja kräver vittjanspåse

Enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik skall alla fångster från kommersiellt fiske tas ombord och lossas i land. Kommissionen har den 22.6.2021 gett ut en förordning, som retroaktivt är i kraft fr o m början av året 2021, vilken möjliggör att laxar kan släppas fria vid ryssjefiske under 2021 – 2023.

Kommissionens nya förordning innehåller förändringar av tidigare gällande praxis. Från traditionella ryssjor kan laxar släppas som föut, men om laxar släpps fria från en pontonryssja skall ryssjan förses med en vittjanspåse av knutlöst garn. Med detta eftersträvas bättre kondition och överlevnad för laxarna. Enligt det bestående undantaget i lossningsplikten kan lax som skadats av säl eller skarv alltid släppas fri. Antalet frisläppta laxar kan vara högst åtta procent av medlemsstatens laxkvot.

Anmäl de frisläppta laxarna i fångstanmälan

I laxfisket har Finland eftersträvat att minimera frisläppandet av laxar för att undvika onödig hantering samt skador på fisken. I praktiken släpps mycket lite lax i Finland. Det handlar för det mesta om fisk som inte fyller minimimåttet eller fisk som skadats av säl eller skarv. Därtill släpps laxar då de aktörsvisa kvoterna, eller andelar av dessa, fyllts.

För att säkra möjligheten att frisläppa lax även efter år 2023 krävs uppgifter om det verkliga antalet frisläppta laxar. Därför ber vi de kommersiella fiskarna notera att lax som släppts fri skall anmälas i lossningsanmälan för under 10 m kustfiskefartyg under punkten Uppgifter om skadad eller av annan orsak kasserad fångst, samt i fiskeloggboken under punkten Kasserad fångstmängd och orsak till kassering.

Tilläggsuppgifter:

Egentliga-Finlands närings-, trafik och miljöcentral

Niklas Ulenius 0295 023 070
Petri Savola 0295 021 460

Källa: Egentliga Finlands NTM-central 2.7.2021