Fem miljoner euro i stöd till företag inom fiskerinäringen

Den 29 september 2022 utfärdade statsrådet en förordning där det föreskrivs om stöd som ska betalas till företag inom fiskerinäringen på grund av den försämrade ekonomiska situation som följt av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. För genomförandet av stödordningen har det reserverats sammanlagt fem miljoner euro som en del av det stödpaket på 300 miljoner euro […]

Klimaeffekter af gaslækager på Nord Stream 1 og Nord Stream 2

Energistyrelsens indledende beregninger viser, at lækagerne fra Nord Stream 1 og 2 i værste fald udleder ca. 778 millioner standardkubikmeter naturgas. Det kan omregnes til en drivhusgasudledning på ca. 14,6 millioner ton CO2-ækvivalent (CO2e). Til sammenligning var den samlede danske udledning i 2020 på ca. 45 millioner ton CO2e. Udledningen svarer dermed til ca. 32 procent […]

Sverige: Grönt ljus för att fler skarvar får skjutas

Länsstyrelsen i Stockholm ändrar sitt eget beslut om skyddsjakt efter storskarv i Östersjön i Stockholms län och utökar det tillåtna antalet till 2 900.  Ytterligare tusen skarvar får skjutas mellan 1 april 2022 och 31 mars 2023 efter ett nytt beslut från länsstyrelsen den 9 september. Länsstyrelsen beviljade Stockholms läns Fiskarförbund den 31 mars i […]

Tutustu suomalaiseen kala-alaan videoiden välityksellä

Millainen on kalan matka vedestä ruokapöytään? Keitä ovat ammattilaiset kaupoissa ja ravintoloissa myytävän kalan takana? Pro Kala ry:n videokirjastosta löytyvät minidokumentit näyttävät, millaisia arki, mahdollisuudet ja haasteet ovat alalla. Ammattikalastajien arki vaihtelee kalastusmuodon mukaan. Troolausta avomerellä -videossa Lauri Vehkaperä kertoo, että päivät ovat pitkiä ja kalastaja miehistöineen joutuu olemaan paljon poissa kotoa. Lue lisää

Læk på Nord Stream 2 rørledning i Østersøen

Der er i dag opstået et læk på Nord Stream 2 rørledningen i det danske område. Søfartsstyrelsen har udsendt navigationsadvarsel og etableret en forbudszone omkring rørledningen. Illustration: Sikkerhedszone angivet med gul afmærkning. De danske myndigheder er i dag blevet orienteret om et større trykfald i Nord Stream 2 rørledningen. Det er foreløbigt vurderet, at der […]

Jätelain muutos eduskunnalle – kalastusvälineiden jätehuoltoon tuottajavastuu

Valtioneuvosto velvoittaisi eräiden kertakäyttöisten muovituotteiden tuottajat korvaamaan kunnille tuotteiden jätehuollosta ja roskien siivoamisesta aiheutuneita kustannuksia. Lisäksi valtioneuvoston tänään hyväksymässä esityksessä siirrettäisiin kalastusvälineiden jätehuolto tuottajien vastuulle. Muovituotteille tulisi uusia erilliskeräysvaatimuksia sekä juomapakkauksille uusia tuotevaatimuksia. Valtioneuvosto antoi 15.9. eduskunnalle jätelain muutosesityksen, jolla on tarkoitus panna täytäntöön tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämisestä annettu direktiivi (2019/904/EU, ns. SUP-direktiivi). Muutosesityksellä pyritään […]

Amursömnfisk påträffad i Finland – förbjudet att sprida den invasiva främmande arten

Den invasiva arten amursömnfisk (Perccottus glenii) har för första gången påträffats i Finland. De första amursömnfiskarna upptäcktes i slutet av sommaren i en tjärn i Egentliga Finland, dit de hade hamnat med människans hjälp. Amursömnfisken orsakar ingen fara för människor, men den utgör ett hot för inhemska vattenlevande organismer. Arten klassificeras som en invasiv främmande art inom […]

Sverige: SFPO värnar fisken och fisket – avsätter 100 000 kr till skarvjakt

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg verksamma inom det demersala fisket. Medlemmarna bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.  […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 26.9. Tilannekuvan päivitys Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista kalatalouteen (MMM, Teams) 28.–30.9. Liiton toimisto suljettu 29.–30.9. Avoin työpaja uuden EMKVR-kauden innovaatio-ohjelmista ja kansallisesta verkostosta, MMM, katso lähemmin https://merijakalatalous.fi/avoin-tyopaja-uuden-emkvr-kauden-innovaatio-ohjelmista-ja-kansallisesta-verkostosta-29-30-9-2022/ (JA) 30.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen (kirjallinen), Asia: HE 154/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023 (kalatalous) 2.–8.10. […]