Plock längs med åren: 2009

Vindkraft till havs började oroa förbundet. Ett ökat utländskt ägande i finländska fiskeföretag skapade diskussion. Totalreformen av lagen om fiske körde igång på allvar och ett mellanbetänkande gavs. Ett avtal slöts med Nord Stream AG.

En fungerade organisation kräver också aktiva vice ordföranden

Ordförandens roll är ytterst central i en organisation. Vid ordförandens sida behövs också en aktiv vice ordförande.

Under årens lopp har det i förbundet bildats en modell för hur valet av vice ordförande görs bland styrelsemedlemmarna. Om ordförande är finskspråkig väljs en svenskspråkig vice ordförande och tvärtom. Lena Talvitie, Tor-Erik Johansson och Mikael Lindfors har fungerat som vice ordföranden under de senaste två decennierna.

Plock längs med åren: 2008

Årets stora fråga var den nya laxförordningen. I det pelagiska fisket fortsatte begränsningarna av fisket efter vassbuk. De första stegen togs i den mångåriga processen att stifta en ny lag om fiske.

Fiskare som hjälp i främjandet av fiskkonsumtionen

Pro Fisk rf är en förening som främjar konsumtionen av fisk. Den informerar, producerar olika material som recepthäften och infopaket om näringen, samt arrangerar olika tillställningar där hela branschen kan samlas och nätverka. Pro Fisk är en aktör som många känner till, och dess historia är starkt knuten till FYFF.

Plock längs med åren: 2007

Styrelsen konstaterade i sin verksamhetsberättelse att samarbetet med jord- och skogsbruksministeriet hade förlöpt väl. Ministeriets attityd till en utveckling av näringen hade varit positiv. Även ett ökat samarbete med miljöministeriet noterades.

Plock längs med åren: 2006

Efter många år av fiskebegränsningar i strömmings- och vassbuksfisket behövdes inga begränsningar under år 2006. För övrigt dominerade den kommande nya strukturstödsperioden arbetet. Finland fungerade som EU-ordförande under senare delen av 2006.

Plock längs med åren: 2005

Den besvärliga situationen i det pelagiska fisket började lätta i slutet av året efter fiskebegränsningar under det första halvåret. Efter en aktiv intressebevakning fick Finland en tilläggskvot för strömming i Bottniska viken under året och fiskebegränsningarna kunde avskaffas i september.